Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

Проект!

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
/Обн., ДВ.бр.84 от 24.09.1999 г., изм.бр.80 от 03.10.2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп.,бр.42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр.28 от 19.03.2002 г./

§1. В Чл.8, ал.1 се създава нова точка 7 със следното съдържание:
7.организира дейността по обработка на документите на малките и средни предприятия, кандидатстващи за кредити, които желаят да ползват обезпечение от Гаранционния фонд за малки и средни предприятия и внася препоръчителния списък на кредитоискателите за утвърждаване от фонда.
§ 2.В чл.13, т.2 след думите "малки и средни предприятия" се поставя "," и думите "посредством Гаранционен фонд за малки и средни предприятия".
§ 3.Създава се нова гл.ІV"а" със следното наименование "ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ".
Чл.26 "а". (1)Създава се Гаранционен фонд за малки и средни предприятия в размер на 50 млн. лв., който се формира от:
1.Държавният бюджет - до 51 на сто;
2.Външни донори - международни финансови институции, банки, взаимни фондове и др.
3.Дарения.
4.Лихви.
5.Други източници.
(2)Фондът е юридическо лице със седалище гр.София.
Чл.26 "б".Средствата на фонда се изразходват за:
1.Осигуряване на не повече от 50 на сто от изискваното от банките обезпечение на кредитоискатели - малки и средни предприятия по искани от тях кредити.
2.Издръжка на дейността на фонда в размер, установен от УС, но не повече от 1 на сто от формираните приходи на фонда.
Чл.26 "в".Временно свободните средства на фонда могат да бъдат инвестирани само в:
1.Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата.
2.Ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа.
3.Облигации.
4.Банкови депозити.
Чл. 26 "г". При временен недостиг на средства във фонда за покриване на неотложни плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет.
Чл.26 "д".Органи за управление на фонда са:
1.Управителен съвет.
2.Председател на Управителния съвет.
Чл.26 "е".(1)Управителният съвет се състои от пет души, назначавани от Министерския съвет, от които двама по предложение на национално-представените работодателски организации и трима, определени от Министерския съвет. За членове на УС се назначават лица с висше икономическо или юридическо образование и стаж по специалността не по-малко от 10 години. Членове на УС не могат да бъдат лица, осъждани за икономически престъпления, освен ако не са реабилитирани.
(2) Председателят на Министерския съвет назначава един от членовете на Управителния съвет за председател.
(3) Мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години.
(4) Управителният съвет се свиква на заседание от председателя или по искане на 1/3 от членовете му.
(5)Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях са присъствали 2/3 от членовете му.
(6)Решенията се вземат, ако за тях са гласували повече от половината от общия брой на членовете на Управителния съвет.
(7)Член на Управителния съвет се освобождава от Министерския съвет поради смърт, подадена оставка или влязла в сила присъда за извършено тежко престъпление както и поради невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.
(8)Управителният съвет на фонда внася отчет за дейността си в Министерския съвет веднъж годишно, но не по-късно от 01.V. на следващата година.
Чл.26 "ж".Управителният съвет:
1.Утвърждава плана за осигуряване на средствата на Гаранционния фонд за малки и средни предприятия.
2.Осъществява контрол върху дейността на председателя на фонда.
3.Утвърждава годишния бюджет и приема бюджета.
4.Приема правилник за дейността си и утвърждава правилник за дейността на фонда.
5.Взема решение за размера на гаранцията на кредитоискателите - малки и средни предприятия, включени в регистъра за малките и средни предприятия, подадени чрез Агенцията за малки средни предприятия.
6.Приема решения за отписване на несъбираеми вземания.
7.Приема решения за придобиване и разпореждане с имущество към фонда.
8.Дава становище по проекти на нормативни актове, които имат отношение към дейността на фонда.
Чл.26 "з".Председателят на Управителния съвет:
1.Представлява фонда пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина и организира и ръководи дейността му.
2.Осъществява оперативното ръководство на фонда.
3.Внася за утвърждаване в Управителния съвет:
а)проект за бюджета на фонда;
б)отчет за изпълнението на бюджета на фонда;
в)проект за правилник за устройството и дейността на фонда;
г)предложенията от Агенцията за малки и средни предприятия на кредитоисктели - малки и средни предприятия, които желаят да ползват реда за обезпечаване на кредитите от фонда.
Чл.26 "и". Гаранционният фонд за малки и средни предприятия гарантира инвестиционни кредити не по-големи от 100 хиляди лева, като размера на гаранцията не може да бъде по-голяма от 50 хиляди лева.
Чл.26 "к". Кредитоискателят не може да получава обезпечение от Гаранционния фонд за малки и средни предприятия преди да е погасил напълно преходния кредит, по който има обезпечение от фонда.
Чл.26 "л". Фондът започва да функционира след набиране на 51 на сто от предвидения капитал. Размерът на предоставените гаранции по кредити не може да превишава 80 на сто от набрания капитал на фонда.
§4. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9 със следното съдържание:
"С влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за малките и средни предприятия в сила Министерският съвет чрез Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. осигурява паричната вноска за държавното участие във фонда."


Вносител:
Йордан Нихризов


М О Т И В И
Към законопроект за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия

Законът за малките и средни предприятия бе замислен като закон за подпомагане на средния и дребен бизнес у нас. По същество, обаче, той формира държавния орган - Агенция за малки и средни предприятия и определи връзките му с неправителствените организации, посредством Консултативния съвет за малки и средни предприятия, както и със създадената с държавно участие Насърчителна банка. С последователните изменения в закона отпаднаха част от текстовете, свързани с преференциите за малки и средни предприятия в приватизационния процес. Това в известна степен обезсмисли идеята за насърчаване възникването на малки и средни предприятия като един от методите за борба с безработицата. Нерешен остана основния проблем за подпомагане кредитирането за средния и дребен бизнес при реализиране на проекти за изграждане на малки и средни предприятия.
Настоящите предложения за изменение в Закона за малките и средни предприятия са насочени към запълването на тази празнина в законодателството. Те предвиждат изграждането на Гаранционен фонд, който да осъществи гарантиране на до 50 % от исканото от банките обезпечение по кредита. Фондът е с държавно участие и може да провежда държавната политика в областта на стимулиране на малкия и среден бизнес. Предвидено е същият да работи за привличане на външни донори. Практиката показва, че в тази насока има поле за развитие. Пример в това отношение са сключените споразумения:
1.За ратифициране на анекс към договора за заем, финансиране и проекти и Договора за изпълнение между Кредитанщалт фюр Видербау - франфурт на Майн, Република България и "Насърчителна банка" АД.
2.За ратифициране между Банката за развитие към Съвета на Европа и "Насърчителна банка" АД и Република България.
С измененията в Закона за малките и средни предприятия се осъществява връзката между Агенцията за малки и средни предприятия като орган, препоръчващ проекти, кандидатстващи за гарантиране на част от обезпеченията на кредита пред Гаранционния фонд. По този начин добива смисъл предвидения в закона регистър за малки и средни предприятия.
Предлаганите промени ще конкретизират ролята на държавата в подпомагането на дребния и среден бизнес и ще окажат своето влияние, както в неговото стимулиране, така и в борбата с безработицата. Те са в унисон с предложенията, постъпващи от браншовите организации и са разработени със съдействието на Международния фонд "Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България".


Народен представител:
Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти