Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Във връзка с декларирания нов подход към проблемите на българския обществено-икономически живот в БСДП и на страниците на партийния бюлетин “Позиция” започва дискусия по съществените въпроси, свързани с развитието на страната в новите условия като член на ЕС. Нашата цел е да подпомогнем с идеи за догонване на водещите държави в съюза и предложим и осъществим социална политика, която ще превърне българина в достоен гражданин на обединена Европа. В този брой стартираме с предложенията на инж. Илия Калев в областта на енергийната стратегия и идеите за законови промени във връзка с порочната практика за неплащането на работни заплати от страна на множество работодатели, представени на партньорите от Синята коалиция и КНСБ. Смятаме, че това е сериозния подход в политиката, който приляга на една традиционна партия и сме готови да спомогнем на всяка идея, която може да направи утрешния ви ден по-добър от днешния.

 

ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.

  Базирайки се на факта, че тази стратегия трябва да се стреми към изпълнение целите на Договора от Лисабон за единен енергиен пазар, сигурност на доставки и енергийна ефективност, ние трябва да насочим усилията си към намаляване вноса на твърди горива, подържане на конкурентноспособност, увеличаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и намаляване емисиите на парникови газове.
Новите мерки в областта на енергетиката следва да подържат двете приоритетни цели на ЕС:
1. Преминаване към нисковъглеродна енергийна система. С това се цели намаляване на емисии, повишаване дела на ВЕИ и биогорива в микса на енергийните доставки /петрол, въглища, газ ,ядрена енергия/.
2. Гарантиране сигурността на енергийните доставки.
Разумно е да се постави цел относно размера на частта на ВЕИ в енергийния микс /независимо от вида на възобновяемата енергия, който ще се използва/, за да балансира нарастващата зависимост от вноса на изкопаеми горива и газ, както и от високия дял на добиваната енергия от лигнитите на комплекса”Марица изток” и за да се постигнат целите за намаляване на емисиите на СО2.
Енергетиката е високотехнологичен отрасъл и философията на неговото развитие е необходимо да бъде свързана с увеличаване на енергийната независимост чрез подкрепа на ядрената енергетика и големите енергийни проекти. Основните цели на развитието на българската енергетика до  2020 г.трябва да бъдат:
- Реализиране на проектите за алтернативни източници и пътища на доставки на природен газ и нефт. Приоритетно изграждане на газопроводите Южен поток и Набуко, както и терминал за доставка на втечнен газ на Егейско море и свързване на българската и гръцката газопроводна система;
- Категорична подкрепа на ядрената енергетика чрез стартиране изграждането на АЕЦ ”Белене” и започване проектирането за изграждане на нови мощности в АЕЦ ”Козлодуй”/блокове № 7 и 8/;
- Създаване на система от стимули за енергоспестяване, държавни инвестиции за увеличаване на енергийната ефективност;
- Повишаване дела на енергията, произведена от ВЕИ до 16% с предимство за воднолектрически централи и биомаса;
- Продължаващо развитие на енергийните пазари чрез инвестиции в междусистемни връзки със съседни държави;
-   Утвърждаване на България като регионален енергиен център по производство, транзит на енергоресурси и износ на електрическа енергия;
-   Изграждане на заместващи мощности на мястото на изведени от експлоатация централи, работещи на местни въглища е алтернатива за развитие на по-ефективни и нискоемисионни технологии;
- Пакет от мерки за рехабилитация и модернизация на електропреносната система, изграждане на подстанции и електропроводи на високо и средно напржение.
Енергийната стратегия до 2020 г. е значима стъпка в прехода към високоефективна и нисковъглеродна енергийна система. Практическото въвеждане на високоефективни технологични промени в електроенергетиката с цел декарбонизацията й, преустановяването на зависимостта на транспорта от нефт и нефтопродукти, широкото разпространение на нискоенергийни жилища и интелигентни електрически мрежи може да се постигне само при наличието на координиран график за проучвания и технологично развитие, регулация, инвестиции и инфраструктурно развитие.

Илия Калев – енергетик
Член на ИБ на БСДП

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти