Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ЕДИН НЕСКОПОСАН ЗАКОН

        Обект на нашето внимание  е новия проект на Закон за училищното образование. Старият закон за народната просвета и  обемистия правилник по прилагането му, служиха вярно на образователната система в продължение на деветнадесет години. Може би наистина е време, след като сме тръгнали към развитото капиталистическо общество да притежаваме нов закон, който ще ни служи поне още двадесет години. На пръв поглед представеният проект е един мега-закон, който има амбицията да обхване цялата материя свързана със средното образование /включително и предучилищното/. За да започне нормалното му функциониране - примерно от учебната 2011/2012 година, е необходима да се разработят допълнително осем наредби, седем правилници, една заповед и дванадесет стандарти. Дори на едно място в закона  се говори и за  правилник по прилагането му /чл. 60 т.3/. Освен това в тези кризисни години се предвижда и създаването на две нови административни структури: национален инспекторат по образованието и център за учебниците, учебните помагала и педагогическите издания. С този закон ще се отменят два  закона и се внасят  значителни промени в още три закона, включително и в Кодекса на труда.
Понастоящем във времето до 31. 05. 2010 година се провежда обсъждане на този проект в българското общество. За съжаление в публикувания вариант  не са посочени имената на авторите му, за да може човек  да прецени тяхната компетентност. Освен отделните препратки към Закона за професионално образование и обучение, професионалното образование като проблематика не е добре представено и липсва неговата специфика.
Независимо от медийната шумотевица много важни неща са пропуснати и не са развити в проекта. На първо място това е въпроса за научното осигуряване на системата на средното образование. След йезуитското закриването от ексминистър Игор Дамянов на Научния център по образованието през 2003 година, сега научни изследвания се правят спорадично и то само в някои от педагогическите вузове. На второ място това са взаимоотношенията с бизнеса. Участието на бизнеса в процеса на обучението е по-скоро декларативно, отколкото осъзната потребност и интерес. Сегашното българско законодателство по никакъв начин не стимулира интереса на бизнеса да участвува в този процес. Липсата на осъзната потребност и интерес за по-тясно сътрудничество между бизнеса и професионалното образование говори за нуждата от обща политика в тази област. Целта на една такава политика би била да се намери пресечната точка между интереса на деловите среди, училището и учениците и да осигури нормативната база за насърчаването на бизнеса да инвестира в образованието. На трето място стои въпроса за квалификацията на учителите. Департамента за информация и квалификация на учителите  към СУ “Климент Охридски” е пред самозакриване.
Други въпроси са  само  маркирани в проектозакона, при това без посочване на конкретни решения.

  • Ще бъдат ли запазени, като структури сега съществуващите езикови и математически гимназии, както и професионалните гимназии по икономика. Поради предварителната селекция в тях постъпват ученици с висок коефициент на интелигентност. Това е  сивото вещество на нацията. Тези училища притежават добра материална база, висококвалифицирани учителски колективи и амбициозни ръководители. Това богатство не бива да се разпилява и да се превърне в едно аморфно СОУ. Съхраняването на тези училища налага разработването на специфични учебни планове за прием след VІІ клас и срок на обучение пет години.
  • Професионалните училища в които ще има прием само след Х клас, за да съществуват нормално, трябва да имат осигурен план-прием   в продължение на поне три години.
  • В списъка на професиите за професионално образование и обучение е необходимо да се извърши по-добра диференциация на професиите – такива с по-ниска степен на професионална квалификация /за обучение в първата гимназиална степен/ и други с по-висока степен на професионална квалификация  /за обучение във втората гимназиална степен/.
  • След завършване на първа гимназиална степен за някои професии предвидени за изучаване във втората гимназиална степен ще има голям наплив от кандидати. Това налага отсега да се обмислят критериите за прием.
  • В едно професионално училище ще съжителствуват ли и двете гимназиални степени?
  • Не бива да се подценява и нарушава досегашната специализация на професионалните гимназии и училища  в определена професионална област/и.

 

КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО

 

Чл. 4 /2/  Да отпадне текста! Едва ли резултатите от инспектирането на образователната среда са толкова важни, че да влияят върху  формирането и осъществяването на държавната политика в областта на училищното образование.
Чл. 8 /2/  Нов текст! “Средното образование е задължително”. Може този въпрос да се обмисли и плавно да се върви към него, като важна образователна цел.
Чл.9 /8/ Нов текст! “След завършено средно образование обучението в професионалните колежи се заплаща”.
Чл. 10 /6/  Да се допълни! “За целта се отпускат стипендии за обучение в България”.
Чл. 13. Да се даде определение на понятията “автономия” и “собствена политика”
Чл. 14 /1/ и /2/ Взаимодействието между “бизнеса” и училищата при осъществяването на т. н. “публично-частно партньорство “ трябва да бъде обект на специален закон.
Чл. 15 /5/ Нов текст! “МОМН осъществява действия в това направление съгласувано с МТСП”.     
Чл. 16 /1/ Да отпадне текста “доколкото в този закон не е предвидено друго” и да се замени с нов текст “при определени условия”.

 Чл. 30/4/ Да се допълни с нов текст! “но при спазване на Закона за авторското право и сродните му права”            

Чл. 50 Да се създаде нова точка /5/ “Закриването на ведомствени професионални гимназии и училища се извършва след съгласуване със съответното министерство на чието финансово подчинение е училището”.

Чл. 66/1/ т 6. Да отпадне “технологии и предприемачество”. Нов текст! “Основи на пазарната икономика” Това е опита на САЩ. В България от учебната 1991/92 в продължения на няколко години в над 50 училища се провеждаше такъв експеримент, който беше добре приет от учениците. Предмета може да бъде разположен в VІ – VІІІ клас с по 20 часа седмично. А доколко материята свързана с предприемачеството е подходяща и съобразена с възрастовите особености на учениците,  то нека авторите на  тази идея да се запознаят със съдържанието на учебника на изд. “Дионис” “Предприемачество и мениджмънт”І, ІІ и ІІІ част предназначен за професионалните гимназии по икономика.
Чл. 68 Нов текст!  “Задължително условие за изготвяне и одобряване на учебни планове в областта на професионалното образование  е наличието на одобрени ДОИ за квалификация по професии”. Практиката е показала, че за много професии започва прием, учебните планове и програми са одобрени и едва след това се пристъпва към изготвянето на ДОИ.
Чл. 74./4/ Изграждането на Център за учебниците, учебните помагала и педагогическите издания чрез механично обединяване с Главна редакция на педагогическите издания е безсмислено. Такъв център не може да уплътни дейността си.  От неговото създаване има смисъл само, ако той се занимава  с безплатните учебници от І до VІІ клас. Нека те да бъда само  в един вариант и при тяхното отпечатване, да се пестят парите на данакоплатците. Сега цените на тези учебници са много високи,  използува се луксозна хартия, правят се многоцветни издания, вътре в тях има прекалено много илюстрации,  корицата е твърда,  все едно, че се издава Британската енциклопедия или Ларус. Естествено големите издателства са силно заинтересовани от тези високи цени. Направете сравнение с учебниците за професионалните училища и ще видите, че те са много по евтини.              
Чл. 74 /8/ Съществената разлика между учебниците по професионална подготовка и тези по общообразователните предмети се състои в следното: Учебниците по общообразователните предмети се издават в тираж 10000 бройки, че и повече и винаги са предпочитани от големите издателства поради печалбите. При тази категория учебници всеки ученик си купува учебник. Малките издателства работещи учебници за сферата на професионалното образование печатат най-много до 1000 бр.тираж. Тук размера на печалбата е минимален.  Едва всеки трети или четвърти ученик си купува тези учебници. Въпреки тези неблагоприятни обстоятелства учебниците  са доста по-евтини.  За тези издателства няма финансова помощ от страна на МОМН, а би трябвало такава да се предвиди.
Чл. 75 /2/  При учебниците за професионалните училища няма различни варианти. По някои предмети изобщо липсват учебници. В едни и същи класове, може да се използуват различни учебници, тъй като професиите респективно учебните планове са различни.

 

Чл. 120 Да отпадне старият текст. Нов текст! “Министерство на образованието, младежта и науката”.........

Чл. 127 /1/ 1  Текста да завършва така “учебни предмети /модули/ от професионалната подготовка”
/3/   Текста да се промени така “учебни предмети /модули/ от професионалната подготовка”

Чл. 128 /2/  1 Да отпадне текста “по специалност от професионално направление педагогика” Нов текст!  “с  педагогическа правоспособност”
Чл. 131 /8/  За професионалните училища на територията на областта  е необходим друг критерий за определяне броя на местата за учители методици
Чл. 138 /2/ 7 Този текст да се отнася само за учебниците по общообразователните предмети
Чл. 140 /6/  Нов текст! “ Единствено министъра на образованието, младежта и науката има право да отменя решение на педагогическия съвет”
Чл. 144 Промяна в текста! “министър  да се замени с Министерство на образованието, младежта и науката”
Чл. 145 Националният инспекторат по образованието е целесъобразно да бъде кадрово обезпечен и с експерти в областта на професионалното образование. Той може под формата на филиали да бъде разположен в  по-големите градове, като София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Благоевград, Русе.
Чл. 146 /6/ Не съществува необходимост Правилника за дейността на Инспектората да се одобрява от МС. Той не е надведомствен орган, а е към МОМН.  Заетият в него персонал  следва също да   бъде със статут на държавни служители
Чл. 151 /1/ 1 текст “съгласувано с министъра на .................на чието финансово подчинение е училището”
Чл. 154 /1/    Към директора на частното училище следва да се предявяват поне част от изискванията  поставяни към директорите на държавни и общински училища при заемане на длъжността например / образователен ценз-магистър, педагогическа правоспособност, три години учителски стаж/
Чл. 155 и Чл. 156  Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието да придобие статут на научно звено ида се появят в него хабилитирани лица. Целесъобразно е  да се слее с Департамента за информация и квалификация на учителите. По-добре да се въведе мандатност за директорския пост. Не повече от два мандата, като всеки е с продължителност от пет години. Така един път на пет години, едновременно може да се провежда изпит за потвърждаване на директорската правоспособност и  атестиране професионалните качества и ефективността на работата на директора.  В областта на висшето образование докторите на науките, доцентите и професорите ще се явяват ли периодично на изпити за защита на изброените титли?
Чл. 157  /1/ Освобождаването на директорите да бъде в съответствие с Кодекса на труда. Това е основния документ при уреждане на трудово-правните отношения  и няма причина, да се измислят някакви нови, характерни само за системата на средното образование основания, които да се обличат в законова форма.
Чл. 159  В нова точка /3/ да  бъдат посочени и задълженията на различните  помощник директори: помощник директор по учебните въпроси, помощник директор по административно-стопанските въпроси, помощник директор по производствено обучение.
Чл. 161 /8/ Да отпадне текста, че при неизградено настоятелство ще се налагат санкции. На кого и за какво?
Чл. 185 /1/ Солидарно с издателите трябва да бъдат глобявани и търговците на книги /разпространителите/ вкл. и уличните. Едва ли  ще бъде по силите на МОМН да събира само глобите.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1 Да се даде определение на “образователна среда”

  • Уважаемите читатели могат да намерят пълния текст на Закона за училищното образование на сайта на Министерство на образованието, младежта и науката.

 

 

ГЕОРГИ ГЕКОВ


 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти