Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

ДОЦ.ЙОСИФ АВРАМОВ, Д-Р ПО ИКОНОМИКА
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ МАКРОРАМКАТА НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2005 Е С НЕЯСНИ ПАРАМЕТРИ

Проектобюджетът за 2005 г. бе представен от министъра на финансите в парламента в един твърде нетрадиционен вид. За първи път в българската история в неговата макрорамка е посочен диапазон от 5% до 5,6 % за предвиждания растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) за следващата 2005 г., който се обяснява с големите флуктуации в цените на петрола, на другите горива и на редица суровини, като металите и др. В крайна сметка се разбра на заседание на Комисията по бюджет и финанси, че проектобюджетът е изчислен при растеж на БВП от 5 % и при средна цена на петрола през следващата година от 35-38 $ (тя дори не е отбелязана в доклада на министъра на финансите) с и прогнозен валутен курс 1,66 лв. за 1 $. От тези прогнозни параметри могат да се направят следните изводи:
- на първо място, че в проектобюджета отново е възможен огромен бюджетен излишък, дори много по-голям от очертаващия се за тази година от над 1 млрд.лв., особено ако се окаже вярна втората прогнозна цифра от 5,6 % растеж на БВП. Сигурният бюджетен излишък този път няма да се разпределя обаче в края на 2005 г., а след края на първото тримесечие през април и в края на второто тримесечие през юни, тъй като през лятото на следващата година предстоят парламентарни избори. Как се разпредели бюджетния излишък през тази година е добре известно и колко чешмички и алеи за запознанства се направиха бе отразено от медиите. Историята ще се повтори и през следващата година, когато вероятно бюджетния излишък ще е между 1,5 и 2 млрд.лв. По-голямата част от него обаче най-вероятно ще се разпрели от сегашното правителство, а не от това, което ще го последва;
- основание за тази прогноза е и нереалистичната средна цена на петрола, респективно и на другите енергоносители, която Министерството на финансите е заложило в проекта. Тя най-вероятно ще бъде в диапазона между 40 и 60 $ за барел и прогнозата му няма да е вярна. Това означава, че в бюджета ще се акумулират повече приходи от ДДС, мита и акцизи от заложените параметри.;
- прогнозният валутен курс също не е реалистичен. Обикновено след провеждането на избори в САЩ е налице стабилизиране на международните финансови пазари и покачване на курса на долара към еврото, респективно и към лева, който е обвързан към него. Ето защо прогнозния валутен курс най-вероятно ще е с около 10-30 цента по-висок от предвиждания от финансовото министерство. Това обстоятелство отново ще доведе до повишение на цените у нас, респективно и до повече приходи в бюджета от данъци, мита и акцизи.;
- предвид изложените изводи прогнозната инфлация за 2005 г. в макрорамката от 3,5 % е свръхоптимистична. Най-вероятно тя ще е поне около 2 пъти по-висока, а съвсем не е изключена двуцифрена инфлация от над 10 %. Предпоставки в тази насока са налице, тъй като цените на транспортните услуги все още се задържат на нива от преди ценовия бум на горивата, а той ще даде отражение и върху цените на някои транспортоемки хранителни стоки.
- предвижданият дефицит в търговското ни салдо от 2,952 млрд. евро също е нереалистичен и по всяка вероятност ще бъде по-висок. Представители на МВФ доказаха, че по-голямата част от средномесечния ръст с около 50 % на банковите кредити се дължи на покупката на вносни стоки, в т.ч. и на потребителски стоки. Не е налице забележим ръст на българския износ, който би компенсирал нарастващия внос. Правителството по никакъв начин не стимулира българските износители освен с ограничения ресурс, с който разполага Агенцията за експортно застраховане. България е една от малкото страни в света, където няма и специализирана Ексимбанк, която преимуществено да кредитира износителите ни.
При наличието на резки колебания на основните световни валути и на основните горива и други суровини Министерството на финансите следваше да изготви и предложи на парламента три варианта на проектобюджет: песимистичен (консервативен), средноаритметичен и оптимистичен. Законодателният орган следваше да избере този вариант, който прецени за най-близко до реалността. Настоящият подход за представяне на две числа за основни макроикономически показатели е непрофесионален и е с популистка насоченост.
В проектобюджета са налице и други заблуждаващи българската общественост параметри. За здравеопазване са отделени през 2005 г. 1,778 млрд. лв. или 4,3 % от БВП, което го обрича, а и милиони болни у нас на мизерия с изключение на онези 2180 щатни бройки заети в системата на Здравната каса, които ще изконсумират 12,8 млн.лв. Ръстът на бюджетни разходи в здравеопазването, както и в образованието, разходите за което са едва 4,2 % от БВП се отчита и прогнозира въз основа на заложените в бюджет 2004, а не към действително разходваните средства през тази година. През юли и октомври на тези две сфери се отпуснаха допълнителни суми от бюджетния излишък. Ето защо се отчита голям ръст на разходите за тях, а в действителност е около 2 пъти по-малък. С тези бюджетни еквалибристики правителството се опитва да скрие от обществеността у нас перманентния недостиг на средства за тези две сфери, а също и за науката и културата. За сметка на тях разходите за Народното събрание бележат ръст в проектобюджета с 9,3 % спрямо 2004 г. съответно за: Министерският съвет - с 10 %, а числеността му нараства с 216 души, от които в областните управи - 56; Министерството на финансите - с 10 %; Министерството на икономиката - с 22,6 % и т.н. Бюджетната сфера и конкретно централната ни администрация твърде комфортно ще разходва значително повече средства отколкото е прогнозната инфлация, а общинските служби, учебните, научните, културните и здравни заведения ще бъдат в недоимък.
Проектобюджет 2005 поставя милиони български пенсионери в положение на мизерия, за които се предвижда увеличение на пенсиите със само 7 % от 01.VІ.2005 г. Реформа в пенсионното осигуряване и капитализиране на пенсионния фонд отново не е предвидено през следващата година, което означава че тяхното положение няма да се промени чувствително и след 2-3 години.
ДОЦ.ЙОСИФ АВРАМОВ, Д-Р ПО ИКОНОМИКА
ДАНЪЧНИТЕ ПРОЕКТОЗАЗАКОНИ МОГАТ ДА "ПОДКОПАЯТ"
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2005
В парламентарните комисии и в пленарната зала на НС започна разглеждането на внесените проекти за данъчни закони на парламентарно представените политически партии у нас. Налице е подчертано предизборно "наддаване" на данъчни преференции в депозираните данъчни проектозакони от 5 от седемте парламентарни групи в Народното събрание: БСП, ОДС, СДС, Народен съюз и Новото време, както и от Министерския съвет, излъчен от управляващото мнозинство на НДСВ и ДПС. Освен данъчните законопроекти на правителството сравнително най-изчерпателни са проектите на БСП и на ОДС. Предложенията на останалите три по-малки парламентарни групи са доста схематични, а някои от тях са в голяма степен популистки. В данъчната политика на правителството е налице тенденция към прехвърляне на намаленията, които се предлагат при преките данъци в косвеното облагане и преди всичко в драстично повишение на акцизите, както и в увеличение с 5 на сто от 25 % на 30 % на личната осигурителна вноска на всеки работещ български гражданин. Ето защо ефекта от намалението на някои данъци, което се предлага от МС се компенсира от повишението на други и данъчно-осигурителната тежест като цяло не намалява, а за обикновения данъкоплатец нараства.
Всички парламентарни сили са направили предложения за промяна на Закона за ДДС - данъкът, който е на най-големия приходоизточник в бюджета. По всяка вероятност и през 2005 г. у нас ще остане в сила една от най-високите ставки по ДДС в Европа от 20 %. Правителството не предлага нейното намаление, независимо че на първо четене бе прието и предложението на опозицията за данъчна ставка от 18 %. Неубедителни са изявленията на министъра на финансите, че се обмисля намалението на ставката с два пункта от 2006 г., поради обстоятелството, че той на практика няма да е в състояние да я предложи, тъй като мандата му изтича в средата на следващата година, а данъчните закони се внасят и разглеждат от парламента през есента. Това ще бъде сторено от следващото правителство и следващия парламент, за които прогнозите са, че ще бъде доста по-различни от сегашните. Контрапункт на това изявление на министъра на финансите, който твърди още че приходите в бюджета ще намалеят с около 420 млн.$, ако се намали ставката е, че ще нарасне потреблението на стоки и услуги. Най-същественото предложение, което ще засегне около 1/7 от регистрираните лица по ДДС, внесено от Министерския съвет е относно намаляването на срока за възстановяването на данъчния кредит за износителите от 45 на 30 дни. Значително по-ефективно за представителите на бизнеса е предложението на БСП, която предлага срока за възстановяване на данъчния кредит да е 30 дни за всички платци на ДДС, т.е. то ще засяга и останалите 6/7 от тях. Това предложение се подкрепя от работодателските организации, в т.ч. от Българската търговско-промишлена палата и народните представители следва според мен да го подкрепят. БСП предлага диференцирани ставки на ДДС съответно: от 10 на сто за лекарствените средства, учебниците и учебните пособия и литературните произведения от български автори и от 15 на сто за млякото и млечните произведения и за хляба и за хлебните изделия. Предложението импонира на огромната част от българския народ, но то едва ли ще срещне одобрение от представителите на международните финансови институции - МВФ и Световната банка и на Европейската комисия. Те ни препоръчват да не въвеждаме диференцирани ставки на ДДС, независимо че те се прилагат в повечето страни на ЕС, тъй като се предвижда прилагането им да бъде преустановено в следващите няколко години. Въпрос на политическо решение е дали да въведем евентуално за период между 3 и 5 години диференцирани ставки на ДДС за група стоки от първа необходимост, но с изричното условие броят им да не нараства през следващите години. Народен съюз също предлага диференцирани ставки за редица стоки, но със значително по-ниски размери, съответно от 5,7 и 10 на сто, което ги прави на практика неприложими, независимо че и те бяха приети от НС на първо четене. Дискусия в Комисията по бюджет и финанси предизвика въпроса за намаляването на прага на доброволната регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 25 000 лв. Взе се решение този въпрос евентуално да бъде решен при разглеждането на законопроекта между първо и второ четене. Доводите на представителите на Министерството на финансите против това рационално предложение, че данъчната администрация няма капацитет да обхване регистрираните лица по ДДС, тъй като повечето плащания се извършват в брой (кеш), не са особено убедителни. Възможно е в законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи, който парламентът прие на първо четене да бъде заложена максимална сума, над която всички плащания да стават по банков път, което да позволи проследяването им от данъчните органи. Според мен е целесъобразно изобщо да бъде отменен прагът за доброволна регистрация по ДДС и всички, в т.ч. и нови стопански субекти, които не искат да са част от т.нар. черна икономика да могат да възстановяват данъчния си кредит. Това е възможно да се осъществи, ако не се отлага за пореден път въвеждането на електронната информационна система, която да свърже всички данъчни подразделения с митническите пунктове и бюра, което не е в интерес както на някои заинтересовани групировки, така и на част от администрацията, свързана с тях.
По отношение на другия косвен данък - акцизите, правителството предвижда значително повишение на някои ставки, което според мотивите на проекта е във връзка със синхронизирането и хармонизирането на законодателството ни в съответствие с директивите на ЕС. Резонен е въпроса защо в глава "Данъчна политика" не са договорени по-благоприятни срокове за въвеждане на по-високите акцизни ставки, така както това сториха прибалтийските страни, Полша и Чехия? В крайна сметка от следващата година ще плащаме повече за всяка закупена бутилка бира, тъй като ставката й нараства от 1,05 лв. на 1,50 лв. на хектолитър за градус плато, както и за всяка бутилка със спиртни напитки, на които повишението на акциза е с 50 % или от 0,05 лв. на градус на 0,075 лв. на алкохолен градус. Променя се структурата на акциза на цигарите с филтър и същевременно се завишава ставката над 3 пъти от 0,004 лв. на 0,0125 лв. за къс, а пропорционалния акциз се намалява незначително от 43,5 на 31,8 на сто от продажната цена.
Истинско "наддаване" е налице при предлаганите изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Правителството още през пролетта обяви намерението си да намали ставката на корпоративния данък от 19,5 % на 15 %. ОДС предлага ставката му да е 15 % и за тържества и представителни цели и за социални разходи, направени от работодатели. В най-голяма степен импонира на представителите на бизнеса предложението на БСП, която предлага да се освободят от данък разходите да новопридобита компютърна техника, периферни устройства и лицензиран софтуер, както и делът от печалбата, реинвестиран в новопридобити машини, производствено оборудване и апаратура, използвана за производствена дейност. Необходимо е на се припомни, че управляващата НДСВ през 2001 г. бе включила тези предложения в своята предизборна платформа и впоследствие не ги изпълни. Ето защо е наложително те да бъдат разгледани с необходимото чувство за отговорност и загриженост за крайно наложителното технологично обновление на българското стопанство. Възможна е конкретизация на посочените в предложението активи, която да се направи в правилник към ЗКПО. Напълно резонни са и другите съществени предложения на БСП за изравняване на режима за облагане на юридическите лица и едноличните търговци, което да е по реда на ЗКПО, както и въвеждане на стимули за дарения и спонсорство.
Най-голяма дискусия ще предизвикат в НС внесените предложения по Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). МС предлага намаляване на ставката от 12 на 10 на сто за доходите от 130 до 150 лв., в т.ч. и увеличаване на необлагаемия минимум с 10 лв.; намаляване на ставката от 22 на сто на 20 на сто за доходите от 150 лв. до 250 лв. и въвеждане на плосък данък от 24 на сто за доходите над 250 лв., което е намаление с 5 на сто за доходите над 600 лв. Правителството на практика отлага за 2006 г. семейното подоходно облагане и едва тогава единият родител на семейство с едно дете ще може да намали данъчната си основа с 360 лв., с две деца - с 780 лв. и с три деца - 1140 лв. БСП предлага намаление на данъка за семействата с едно дете с 6 лв., с 7 лв. за две деца и с 8 лв. за три и повече деца, както и въвеждане на данъчно облекчение за закупуване и саниране на жилище в размер на 1500 лв., които се приспадат от дължимия годишен данък. Сходни са предложенията на СДС и ОДС по отношение на семейното подоходно облагане, които се свеждат до увеличаване на необлагаемия минимум за семействата с едно дете съответно с 20 лв. и 30 лв. от месечния им доход, с две деца - съответно с 45 и 50 лв., а за три деца ОДС предлага намаление с 75 лв. месечно и с 900 лв. годишно. Увеличаването на необлагаемия минимум е значително по-благоприятно за данъкоплатците с деца и особено на тези от тях, които са с ниски доходи. ОДС единствено предлага съществени облекчения за патентните занаятчии, търговци, ресторантьори и хотелиери. Те се свеждат до намаляване на данъка с 50 на сто за дейности, при които се извършва само поправки, ремонт и репаратура, лицата, облагани с патентен данък да ползват право на приспадане на данъка до 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от дължимия данък през годината; актуализация на разпределението на населените места по групи и зони за определянето на патентния данък и същевременно намаляването му до поносими размери за регулярно плащане от лицата, облагани с патентен данък. Този въпрос касае около 200 000 души и незаслужено се игнорира. Следва да се напомни, че преди драстичното увеличение на патентите преди 2 години, тези които са били облагани тогава с патент са били над 320 000 души. Една част от лицата, които не са подали декларация (според някои оценки те са между 150 000 и 200 000) продължават да работят в т.нар. черна икономика, като не плащат данъци. Ето защо е по-добре размера на патентните данъци да е поносим, вместо те изобщо да не се събират за голям брой лица от данъчните органи.
По отношение на местните данъци и такси се предлага не само от правителството, но и от останалите политически сили отменяне на данъка върху наследствата, поради по-високите разходи за администрирането му от събраните от него приходи и отмяната на пътния данък, поради заменянето му с винетните такси. Единствено БСП се обявява за запазването на данъка върху наследството.


 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти