Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

§1. В чл. 35, ал. 2 текстът придобива следния вид:
“По предложение на министъра на финансите, Министерският съвет може да разреши допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпълнение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния бюджет.”

§ 2. Създава се нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
“Ал. 3. На основата на касовия отчет към 1 октомври на съответната година, министърът на финансите извършва подробен анализ за установяване преизпълнение на бюджета за деветмесечието.”
“Ал. 4 Ако очакваното преизпълнение за съответната година е в размер не по- –малък от реализираното преизпълнение за деветмесечието, министърът на финансите внася предложение в Министерския съвет за отпускане на допълнителни бюджетни кредити за извършване на непредвидени или неосигурени бюджетни разходи за съответната година в размер до 1 на сто от общия размер на преизпълнението. “
“ Ал. .5 По преценка на Министерския съвет, за изразходване на останалата част от преизпълнението той внася в Народното събрание предложение за актуализиране на бюджета за съответната година.”

§ 3. Сегашната ал. 3 се преномерира и става а л.6.


М О Т И В И

Сегашният механизъм за разпределяне на възникнали излишъци в бюджета, основан на разпоредбите на чл. 35, ал. 2 дава права на министъра на финансите да разрешава допълнителни кредити без санкция на Министерския съвет. Поради това, че по конституция Министерския съвет е органът, който съставя и изпълнява държавния бюджет, предлагаме разрешаването на допълнителни кредити да става със решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.
През последните години се наблюдава нарастващ излишък по държавния бюджет. За 2004 г. с очертава той да бъде над 1млрд лв. , което представлява над 10 на сто от общия размер на приходите.
Предлагаме след приключване на деветмесечието на съответната година, министъра на финансите да извършва задълбочен анализ на касовото изпълнение на бюджета с цел да се установи размера на преизпълнението на бюджета за деветмесечието. Ако очакваното преизпълнение за съответната година е в размер, който не е по- малък от реализираното преизпълнение за деветмесечието, министърът на финансите е длъжен да внесе в Министерския съвет проект на решение за отпускане на допълнителни бюджетни кредити за извършване на непредвидени или неосигурени бюджетни разходи за съответната година в размер до 1 на сто от общия размер на преизпълнението. По преценка на Министерския съвет, за изразходването на останалата част от преизпълнението той внася в Народното събрание предложение за актуализиране на бюджета за съответната година.
Според сега действащите норми на Закона за устройство на държавния бюджет, излишъкът се използва за погасяване на дългове или се предвижда като резерв за неотложни непредвидени разходи. В Закона не е уреден прецизно механизмът, по който да се разпределя размера на излишъка. Предложените от нас текстове ще отстранят този недостатък и ще се прекрати практиката за нереално бюджетно планиране.


30.09.2004 г. Вносители:
Иван Костов
Петър Жотев
Йордан Нихризов
Веселин Черкезов
Росица Тоткова

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти