Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

Проект


З А К О Н

за Кредитните кооперации
и сдружения


Глава І
Общи положения

Чл.1. Предмет на настоящия закон са основните принципи и особености при образуване, функциониране и прекратяване на Кредитните кооперации и взаимоспомагателните каси, правата и задълженията на членовете, мерки за защита на техните права и финансови интереси.
Чл.2. Кредитната кооперация е доброволно сдружение на физическите лица за осъществяване на финансова взаимопомощ и защита на вложените парични средства на неговите членове, регистрирано по този закон.

Глава ІІ
Учредяване и регистрация

Чл.3. (1) Кредитната кооперация се учредява от не по-малко от сто дееспособни физически лица с решение на Учредителното събрание за извършване на влогово-кредитна дейност.
(2) Наименованието на кооперацията, учредена по ал.1, задължително трябва да съдържа думите "Кредитна кооперация".
(3) Кредитната кооперация не може да формира дялов капитал от заемни фондове.
(4) Кредитната кооперация не може да извършва друга дейност, освен предвидената в този закон.
Чл.4. Кредитната кооперация се учредява, ако:
1. дяловият й капитал е не по-малък от 1/300 от минимално необходимия капитал за банка, извършваща банкови сделки в страната;
2. представи декларация, че задължително ще членува в Съюз на кредитните кооперации, който е получил разрешение от БНБ за влогова и кредитна дейност по отношение на членовете си. Членството в съюза се урежда в срок до 1 месец след вписването на Кредитната кооперация в регистъра на кооперациите;
3. освен необходимите документи, изброени в чл.3 на Закона за кооперациите, Кредитната кооперация представя и банков документ за набран дялов капитал в размер най-малко на 50 на сто от изискуемия дялов капитал за кредитна кооперация.
Чл.5. В срок от 6 месеца от вписването, Кредитната кооперация следва да набере изцяло изискуемия капитал, за да има право да извършва влогово-кредитна дейност.
Чл.6. Кредитната кооперация се вписва в регистъра на кооперациите на съответния окръжен съд по реда на Закона за кооперациите след като представи декларация, че тя задължително ще членува в Съюз на кредитните кооперации, получил разрешение от БНБ. Кредитната кооперация възниква от вписването в съда, което се обнародва в Държавен вестник. В случай на неизпълнение на изискванията на чл.4, т.2 съдът заличава служебно кооперацията от регистъра.
Чл.7. Кредитните кооперации и Съюзите на кредитните кооперации се освобождават от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.
Чл.8. Органите за управление на Кредитната кооперация и техните правомощия се формират по реда на раздел ІІІ от Закона за кооперациите.
Чл.9. Управителният съвет на Кредитната кооперация избира изпълнителен директор, като правомощията и функциите му се уреждат в Устава.
Чл.10./1/. Председателят на УС и изпълнителният директор на Кредитната кооперация трябва да отговарят на следните условия:
1. да са пълнолетни и дееспособни лица;
2. да са български граждани с постоянно местоживеене в страната;
3. да има висше образование за председателят на Управителния съвет, а за изпълнителният директор - висше икономическо или юридическо образование и най-малко две години стаж по специалността;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер освен ако са амнистирани, реабилитирани по право или помилвани;
5. да не са били членове на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, при условие, че то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. да не са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;
7. да не са съпрузи или роднини до втора степен, включително по права и съребрена линия, помежду си или на друг член на управителния или контролен орган на Кредитната кооперация;
8. да не участват в ръководните органи на други Кредитни кооперации.
Чл.11. Кредитните кооперации се представляват от две лица - председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор.

Глава ІІІ
Влогово-кредитна дейност

Чл.12. (1) Собственият капитал на Кредитната кооперация се формира от дяловете, встъпителните вноски на членовете, резерви, застраховки на депозити и допълнителен капитал, регламентирани в Устава на Кредитната кооперация.
(2) Дяловете на член-кооператорите могат да бъдат само в парична форма.
Чл.13. (1) Кредитните кооперации могат да предоставят кредити и да приемат влогове и депозити само на своите членове.
(2) При предоставяне на кредити Кредитната кооперация може да приема предвидените от закона обезпечения.
Чл.14. Размерът на всеки отделен кредит не може да надвишава 15 на сто от кредитния ресурс на кредитната кооперация и 15 пъти дяловият капитал на кредитоискателя.
Чл.15. Общият размер на предоставените големи кредити (над 10 на сто от дяловия капитал но кооперацията) не може да надхвърля 6 пъти капитала на Кредитната кооперация.
Чл.16. (1) За образуване на фонд "Резервен" Кредитните кооперации отделят най-малко 10 на сто от печалбата си, след облагането с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато този фонд достигне 0,25 на сто от сбора на сумата на активите от баланса и задбалансовите ангажименти.
(2) Кредитните кооперации не могат да изплащат дивиденти, преди да са заделени необходимите средства във фонд "Резервен".
(3) Дивидентите за парично дялово участие не могат да бъдат по-големи от средногодишния лихвен процент, обявен от БНБ.
Чл.17. Кредитните кооперации съхраняват свободните си парични средства по разплащателна или друга сметка в банка, държавни ценни книжа или в Съюза на Кредитните кооперации, в който членуват.
Чл.18. Всяка Кредитната кооперация е длъжна да поддържа по всяко време минимални ликвидни средства в съотношение и при условия, определени от съюза на Кредитните кооперации, в който тя членува.
Чл.19. Разпоредбите на Закона за БНБ относно минималните задължителни резерви и предоставянето на кредити не се прилагат за кредитните кооперации и за съюзите им и ВСК. За тях не се прилагат и разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.


Глава ІV
Съюзи на Кредитните кооперации

Чл.20. За образуване на Съюз на Кредитни кооперации са необходими най-малко десет кредитни кооперации, които имат основен предмет на дейност извършване на влогово-кредитни сделки, посочени в лицензията на Съюза, получена от БНБ.
Чл.21. Кредитна кооперация може да членува само в един Съюз на Кредитни кооперации. Членуване в друг съюз може да стане само след разрешение от БНБ.
Чл.22./1/. Съюзът на Кредитните кооперации е юридическо лице и има следните права и задължения:
1. контролира членуващите в него Кредитни кооперации;
2. представлява членовете си пред БНБ и пред други съюзи;
3. приема на съхранение свободните парични средства на членовете си и ги кредитира;
4. взема решения за образуване на гаранционни и други фондове, определя размера на дължимите вноски от членовете си и условията и реда за извършване на разходи;
5. съставя и представя на БНБ тримесечни отчети на членовете си, включително консолидирани отчети, със съдържание и по ред, определени от БНБ;
6. осъществява контрол за законосъобразност на дейността на членовете си и своевременно уведомява БНБ за приетите /мерки и наложени санкции,съгласно Устава/;
7. участва в дейността на международни кооперативни съюзи и представлява интересите на членовете си на международно равнище;
8. осъществява функциите, предвидени в чл.55 на Закона за кооперациите.
Чл.23. Съюзът на Кредитните кооперации и неговите членове носят солидарна отговорност за задълженията на съюза и всеки негов член.
Чл.24. Промените в Устава на съюза на Кредитните кооперации, отнасящи се до контрола по чл.22, т.6 не пораждат действия и не могат да бъдат вписани в регистъра за кооперациите при съответния Окръжен Съд преди одобрението имот БНБ.
Чл.25. Съюзът на Кредитните кооперации съхранява свободните си средства, както и средствата, предоставени му за съхранение от неговите членове по сметки в БНБ, търговски банки или държавни ценни книжа.
Чл.26. Съюзът на Кредитните кооперации образува фонд за гарантиране на влоговете в кредитните кооперации в размери и при условия, определени от Устава на съюза, но не по-малко от 3 на сто от привлечените средства всяка година.
Чл.27. Съюзът на Кредитните кооперации може да извършва операции по безкасови плащания, да открива сметки на членуващите в него кооперации и да приема за управление парични средства от субсидии, помощи и други целеви средства, предоставени от трети лица за кредитиране на Кредитните кооперации, както и да осъществява клирингова дейност между членовете си. Предоставените за управление парични средства от трети лица се управляват от съюза на Кредитните кооперации за сметка и риск на доверителя.
Чл.28. (1) Органи на съюза на Кредитните кооперации са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.
(2) Общото събрание на съюза на Кредитните кооперации се състои от председателите на управителните съвети на членуващите в него кооперации. То се свиква най-малко веднъж годишно от Председателя на УС или 1/3 от председателите на членуващите в съюза кооперации.
(3) Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 години.
(4) Управителният съвет избира изпълнителен директор като определя правомощията му и реда за вземане на решения.
Чл.29.(1) Съюзът на кредитните кооперации се представлява от две лица - председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор.
(2) Председателят на Управителния съвет и изпълнителният директор на съюза на кредитните кооперации трябва да отговарят на следните условия:
1. да са пълнолетни и дееспособни лица;
2. да са български граждани с постоянно местоживеене в страната;
3. да има висше икономическо или юридическо образование за председателят на Управителния съвет, а за изпълнителният директор - висше икономическо или юридическо образование и най-малко две години стаж по специалността;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер /освен ако са амнистирани, реабилитирани по право или помилвани/;
5. да не са били членове на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. да не са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;
7. да не са съпрузи или роднини до втора степен, включително по права и съребрена линия, помежду си или на друг член на управителния или контролен орган на съюза на кредитните кооперации;
8. да не участват в ръководните органи на други Съюзи на Кредитните кооперации.
(3) Председателят и изпълнителният директор на съюза на кредитните кооперации трябва да имат одобрен сертификат от Управителния съвет на БНБ, съгласно чл.9, ал.2 от Закона за банките.
(4) За членовете на Контролния съвет се прилагат изискванията на Закона за кооперациите.
Чл.30. По решение на Общото събрание на Съюза на Кредитните кооперации се формират фондове за инвестиции в активи - сгради, оборудване и други, необходими за не и развитие на дейността на Кредитните кооперации и на съюза на кредитните кооперации.

ГЛАВА V
Взаимоспомагателни каси

Чл.31. Взаимоспомагателната каса /ВСК/ е доброволно сдружение на пълнолетни и дееспособни физически лица за финансово подпомагане, кредитиране и защита паричните средства на членовете си.
Чл.32. ВСК се създава от Общо събрание на учредителите, което приема Устав на касата и избира ръководство - Управителен съвет и председател.
Чл.33. ВСК се учредява от поне 50 физически лица, български граждани с постоянно местожителство в страната
Чл.34. Юридическата личност на ВСК възниква след вписване на членството и Устава й в специалния регистър на кредитните сдружения от Агенцията за ВСК при Министерство на финансите и при открита банкова сметка.
Чл.35. ВСК има право да отпуска кредити само на членовете си, по ред и условия, предвидени в Устава й, при спазване изискванията на Закона за кооперациите.
Чл.36.(1). ВСК могат да се учредяват на административно-териториален, отраслов, професионален, браншов или друг принцип.
(2). Ръководители на учреждения, организации, кооперации, търговски дружества, търговци и др. не могат да забраняват по какъвто и да е повод създаването, съществуването или прекратяването на ВСК.
(3). Виновните лица по предходната алинея се наказват по административен ред с глоба в размер до 5000 лева, с наказателно постановление, издадено от директора на Агенцията за ВСК, въз основа на констативен акт, съставен от упълномощени от него длъжностни лица.
Чл.37. Членовете на ВСК участват в капитала на касата само чрез парични средства:
1.еднократни встъпителни вноски;
2.ежемесечни вноски, чиито размери се определят с Устава на касата.
3.депозити.
Чл.38. Изискванията за минимален капитал и за размер на отпусканите кредити във ВСК са наполовина спрямо критериите за кредитна кооперация.
Чл.39. ВСК могат да образуват доброволни сдружения по отраслов или браншов признак за защита на колективни права и интереси.
Чл.40. Агенцията за ВСК при Министерството на финансите упражнява контролни правомощия по отношение регистрираните ВСК.
Чл.41. За неуредените в тази глава случаи се прилагат разпоредбите за кредитните кооперации.

Глава VІ
Прекратяване и ликвидация

Чл.42. Кредитна кооперация и ВСК се прекратяват:
1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на Окръжния Съд, по искане на прокурора, ако кооперацията или ВСК не е образувана по законния ред; дейността им противоречи на закона или преследва забранени от закона цели; за кредитна кооперация - по искане на Съюза на кредитните кооперации, в който тя членува, а за ВСК - по искане на Агенцията за ВСК при Министерството на финансите;
3. по искане на БНБ, когато:
а) дяловият капитал на кредитната кооперация спадне под минимално допустимия размер по този закон и не се попълни в периода, определен в разрешението, издадено от БНБ на съответния Съюз на кредитните кооперации, в който тя членува;
б) когато на Съюза на кредитните кооперации, в който Кредитната кооперация членува, бъде отнето разрешението за извършване на кредитна дейност, ако не са изпълнени изискванията на чл.4.
Чл.43. БНБ може да отнеме разрешението на Съюза на кредитните кооперации на основания, посочени в Закона за банките, и когато той упражнява неефективен контрол върху членовете си за спазването на този закон, на Закона за кооперациите и на актовете по прилагането им, в резултат на което са застрашени интересите на вложителите.
Чл.44. С отнемане на разрешението на Съюз на кредитните кооперации, членуващите в него Кредитни кооперации в 3-месечен срок са длъжни за станат членове на друг съюз, който има разрешение от БНБ за извършване на влогово-кредитна дейност. В този случай съюзът, до който е отправено искане за членство, е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от подаването на искането.
Чл.45. (1) След изтичането на срока по чл.33, ако Кредитните кооперации не са станали членове на друг съюз, изгубват правото си да извършват влогово-кредитни сделки и се образува производство по ликвидация на Съюза на кредитните кооперации и на членуващите в него Кредитни кооперации.
(2) Ликвидацията се извършва по реда на Закона за кооперациите.

Глава VІІ
Контрол и надзор върху дейността на Кредитните кооперации и сдружения

Чл.46. Специализираните финансови контролни органи, създадени към Съюза на кредитните кооперации, осъществяват финансов контрол и надзор по законосъобразност върху дейността на членовете на съюза.
Чл.47. (1) Годишният счетоводен отчет на Кредитните кооперации и на техните съюзи се заверява от двама дипломирани експерт-счетоводители, одобрени от Общото събрание, включени в списъка, утвърден от Управителният съвет на БНБ.
(2) Не могат да бъдат избирани за проверители на Кредитна кооперация експерт-счетоводители, които имат материални интереси в нея, които са служители или представители на кооперацията.
Чл. 48. Централната банка упражнява надзор върху дейността на Съюзите на кредитните кооперации по реда и условията на Глава Дванадесета от Закона за банките.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) В срок от шест месеца от влизането на този закон в сила взаимоспомагателните кредитни кооперации, създадени по системата за земеделски капиталов фонд, регламентирани в § 17 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за банките, се пререгистрират по този закон.
(2) В шестмесечен срок от влизането на този закон в сила, заварените ВСК са длъжни да изпълнят изискванията за членство и размер на капитала, включително и чрез сливане или преминаване на част от една ВСК към друга, както и задължително пререгистриране на уставите им в Агенцията за ВСК.
§ 2. В двумесечен срок от влизането на този закон в сила, Министерският съвет създава Агенция за ВСК към управление Министерство на финансите и издава Правилник за дейността й.
§ 3.(1) Отменя се Указ за взаимоспомагателните каси и фондове /ДВ,бр.197 от 1950 г./;
(2) Отменя се Типов устав за устройството и дейността на ВСК при профсъюзните органи и организации, издаден от ЦС на БПС от 1988 г., обн. ДВ, бр.95 от 16.12.1988 г.
(3) Отменя се Постановление № 174 на МС от 1951 г. /ДВ, бр.17 от 1951 г./
§ 4. За неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за кооперациите.
§ 5. Изпълнението на този закон се възлага на Министерски съвет.


ВНОСИТЕЛ:
Йордан Нихризов

М О Т И В И

към законопроект за кредитните кооперации

и сдруженияКредитните кооперации имат дългогодишна традиция и утвърдено място в стопанската история на България.
В страните от Европейския съюз съществуват кооперации не само в производствената сфера, реализацията и преработката на продукцията, но и във финансово-кредитния сектор. Налице са и следните основания:
- изискванията на чл.36, ал.3 от Закона за кооперациите;
- наличието на кредитни кооперации, изградени по програма "ФАР" с проект "СЗКФ", сочен от европейските експерти като най-успешния в българското земеделие, регламентирани с § 17 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за банките;
- задълженията на България по европейското споразумение за асоцииране и поканата за членство за осигуряване на постепенно съответствие на своето законодателство с това на Общността, където редица страни като Германия, Франция, Австрия, Холандия, Дания и др. Имат силно развити финансови институции на основата на кооперацията;
- установени традиции в българското кооперативно дело до 1951г.;
Посочените обстоятелства налагат да се приеме закон за кредитните кооперации. С предлаганият проект се цели да се регламентира законодателно влогово-кредитната дейност, осъществявана от кооперациите. Предвижда се да се изпълнят изискванията на чл.36, ал.3 от Закона за кооперациите за дейност след разрешение и по правила на БНБ. Регламентирани са съюзите на кредитните кооперации, които ще осъществяват обща кредитна политика и надзор върху дейността на членовете си. Законът е в непосредствена връзка с желанието да се стимулира малкия, средния и семеен бизнес, изпитващи остра нужда от кредити.
Предвиден е специален раздел за ВСК като се предлага съвременна трактовка на дейността им при обобщаване опита в течение на повече от 40 години. Действащата уредба за взаимоспомагателните каси се базира на нормативни документи, издавани в периода от 1950 г. до 1988 г. и е морално остаряла. Тя не обслужва ефективно съществуващите в момента няколко хиляди ВСК и предвижда ръководството и контрола им да се осъществява от обществени органи, които отдавна са прекратили своята дейност.ВНОСИТЕЛ:
/Йордан Нихризов/

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл.87, ал.1 от Конституцията на Република България внасям законопроект за Закон за кредитните кооперации и сдружения.
Моля проектозаконът да бъде представен за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.

13.07.2001 г., Вносител:
София Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти