Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Неправителствени организации

Националната предприемаческа и занаятчийска камара

Бул."Княз Ал. Дондуков", № 19, ет.5, София 1000, България
тел. /02/ 929 16 51; /02/ 981 53 84; факс /02/ 929 90 33
e-mail: ncec@.mail.bg

Организация с нестопанска цел, обединяваща представители
на малкия и средния бизнес, включително предприемачи и занаятчии

КАКВО ПРЕДСАВЛЯВА НПЗК

Сдружение с нестопанска цел обединяващо физически и юридически лица, представители на малкия и средния бизнес. НПЗК е наследник на Сдружението на средните и дребни частни предприемачи, което е основано през 1996 г. Камарата е създадена за подпомагане и насърчаване, представителство и защита на интересите на своите членове, работещи в сферата на предприемачеството и занаятите.НПЗК има регионални центрове в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора,Габрово, Благоевград, Лом, Свищов, Сливен, Смолян, Ямбол, Петрич и Хасково.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1.Съдейства за развитието на пазарните взаимоотношения между малките и средни предприемачи и за напредъка на занаятите.
2.Спомага за утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция.
3.Приобщава българските делови среди към международно възприетите принципи по етика в стопанската дейност.
4.Подпомага ускоряването на прехода към пазарна икономика в предприемачеството и занаятчийството.
5.Съдейства за привличане на чуждестранни инвестиции.
6.Оказва подкрепа при технологичното обновяване на производствените мощности и за повишаване стандартите на производството и услугите.
7. Разработва програми за подобряване мениджмънта на членовете си.
8.Съдейства за намаляване на административните бариери и лицензионни режими отнасящи се за малкия и средния бизнес.
9.Разработва и актуализира съвместно с общинските и областни администрации регионални стратегии и програми.
10.Изготвя предложения до изпълнителната и законодателна власти за инвестиционни данъчни стимули и за провеждане на по-благоприятна за бизнеса икономическа политика.
11.Участва в работни групи за разработка на нормативни актове относно активизиране възможността за получаване на кредити от българската банкова система, в т.ч. чрез влогово-кредитни кооперации и спомагателни каси.


ПРЕДСТОЯЩА ДЕЙНОСТ
1.Участие чрез свои представители в консултативни държавно-обществени или обществени комисии, работни групи, съвети.
2.Участие в разработка на етичен кодекс за спазване на търговските правила и обичаи за лоялни взаимоотношения.
3.Информира членовете си за действащите български и чуждестранни митнически, данъчни и валутно-финансови нормативни изисквания.
4.Съдейства на членовете си за покриване европейските изисквания относно организацията и управлението на фирмите. Информира ги за изискванията за стандартизация на документите и за международните търговски,пристанищни и други обичаи.
5.Организира обучението и квалификацията в професии от областта на занаятите и предприемачеството при спазване на изискванията за специалните нормативни актове.
6.Съдействува на членовете си за участие в български международни панаири и изложби.
7.Спомага за установяването на договорни връзки на своите членове и техните контрагенти в страната и чужбина.
8.Разработва добра производствена практика на членовете си в областта на предприемачеството и занаятите.
9.Участва в национални и международни проекти и програми, свързани с развитието на малкия и среден бизнес.
10.Организира консултантска помощ на своите членове.
11.Съдейства за популяризиране на възможностите на своите членове, за произвежданите от тях стоки и услуги.
12.Организира издаването и разпространението на информационен бюлетин в областта на малкия и среден бизнес.


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти