Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

проект
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ (обн.ДВ, бр.113/1999 г., изм.бр.92/2000 г. и бр.98/2001 г.)

§ 1. В чл.8 се прави следното допълнение:
Ал.2 добива следното съдържание:
/2/ "Членството в кооперацията възниква от решението на Управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от Общото събрание. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на Общото събрание."
§ 2. В чл.17 се правят следните изменения:
Ал.2 се изменя така:
/2/ "Ако не се явят необходимия брой членове, Общото събрание се провежда с един час по-късно, независимо от броя на присъстващите."
§ 3. В чл.20 се прави следното изменение:
В ал.1 изречение второ се заличава.
§ 4. В чл.58 ал.5 цифрата "3" става "2".
§ 5. В "Допълнителна разпоредба" се правят следните изменения и допълнения::
1. В ал.1 думите "ако искането за това е направено до 7 февруари 1993 г." се заличават.
2. В ал.2 след думата "правоприемници" запетаята се заличава и се добавят думите "кооперации или кооперативни съюзи", а думите "но незаличени кооперации" се заменят с думите "и заличени кооперации, по силата на отменени нормативни актове, без да е извършена ликвидация". Създават се второ и трето изречения със следното съдържание: "Възстановяване на дейността на кооперацията може да се извърши и само от 7 бивши член-кооператори или техни наследници. Неучаствалите в събранието могат да възстановят членството си с писмено заявление до Управителния съвет на кооперацията в 3-месечен срок от нейната регистрация."
3. В ал.3 в изречение второ след думата "липсват" се поставя запетая и се добавя израза "както и когато не е използван административния ред за връщане на имуществото по ал.1".
4. Ал.4 се изменя така:
/4/ "Държавата, общините, държавните, общинските и другите търговски дружества са длъжни в 3-месечен срок от влизане в сила на този закон да предадат кооперативното имущество на кооперациите и кооперативните съюзи, върнато им с индивидуални административни актове или съдебни решения на административните съдилища. В противен случай кооперациите и кооперативните съюзи имат право на принудително изпълнение по реда на чл.237 от Гражданския процесуален кодекс."
5. Ал.5 се заличава.

ВНОСИТЕЛ:
Йордан Нихризов

М О Т И В И
Към Проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите


Предложените изменения и допълнения на Закона за кооперациите целят усъвършенстване на нормативната уредба. Необходимо е да се конкретизира момента на възникване на членството в кооперацията. Целесъобразно е да се подобри реда за провеждане на Общото събрание без да се правят излишни разходи за това.
Изключително важно е да се прецизира текста на § 1 от Допълнителна разпоредба, касаеща реституцията на иззетото и одържавено кооперативно имущество. Действащата разпоредба не улеснява, а обратно - блокира връщането на кооперативното имущество на кооперациите и кооперативните съюзи, които са възстановили дейността си. С нея не само не се даде легално определение на понятието "възстановена кооперация", но то въобще отпадна като понятие от Закона за кооперациите в сила от 01.01.2000 г. Така се създаде още по-голяма неяснота относно правния субект, на който по силата на закона се реституира кооперативното имущество и доведе до противоречива съдебна практика. С предлаганите промени в § 1 се цели това да бъде избегнато и тази празнота запълнена. С § 1, ал.1 от Допълнителна разпоредба на Закона за кооперациите - ДВ, бр.113/1999 г., се предвиди връщане по административен ред на кооперативно имущество само за съществуващи кооперации, които до 7 февруари 1993 г. са направили искане за това, без да се вземе предвид, че много кооперации се възстановиха след тази дата. Въвеждането на подобен преклузивен срок през 2000 г. е нарушение на правните принципи и на Конституцията на Република България, затова в проекта се предлага отпадане на този срок. Освен това в действащата разпоредба съществуват вътрешни противоречия, които предлагам да бъдат отстранени. Справедливо е кооперациите, които са били прекратени и заличени по силата на отменени нормативни актове, без да е извършена ликвидация, също да имат възможност да получат своето иззето одържавено имущество. Следва да се даде срок за доброволно изпълнение на административните актове и съдебните решения на административните съдилища, след който да могат принудително да бъдат изпълнявани.


ВНОСИТЕЛ:
Народен представител
Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти