Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда защитата на гарантираните вземания на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя.

Чл. 2. Гарантирани вземания на работниците и служителите по този закон са:
1. брутни трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори;
2. парични обезщетения дължими от работодателя по силата на нормативен акт.

Чл. 3. Право на гарантирани вземания по реда на този закон имат работници и служители, наричани по-нататък "правоимащи", които:
1. са работили по трудово правоотношение най-малко шест месца преди датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност;
2. имат трудово правоотношение възникнало най-малко шест месеца преди датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност и същото е прекратено в последните три месеца преди датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност.

Чл. 4. Невнасянето на вноски от работодателя не лишава правоимащите работници и служители от гарантираните вземания.

Чл. 5 (1) Правото на гарантирани вземания възниква, когато има влязло в сила решение на съда за:
1. откриване на производство по несъстоятелност;
2. прекратяване на производството по несъстоятелност, когато наличното имущество не е достатъчно за покриване на разноските по производството, съдът е обявил неплатежоспособността и е обявил работодателя в несъстоятелност.
(2) Правото по ал.1 възниква и в случай на неплащане на брутните трудови възнаграждения на работниците и служителите поради временни финансови затруднения на работодателя, продължили повече от един месец.

Глава Втора
ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"

Раздел І
Финансиране на фонда

Чл. 6 (1) Създава се специализиран Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
(2) Фондът е юридическо лице със седалище гр. София.

Чл. 7. Приходите във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се набират от:
1. задължителни месечни вноски за сметка на работодателите;
2. приходи от встъпване в правата на кредитори в рамките на съдебни производства по несъстоятелност;
3. лихви по депозити на свободни парични средства, от просрочени дължими вноски във фонда и приходи от държавни ценни книжа;
4. дарения, временни финансови и безвъзмездни помощи;
5. други източници.

Чл. 8. Средствата по фонда се разходват за:
1. изплащане на гарантираните вземания по чл. 2;
2. издръжка на дейността на фонда в размер установен от Надзория съвет, но не повече от 0,5 процента от годишните приходи на фонда.

Чл. 9. Временно свободните средства по фонда могат да бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
2. ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа;
3. облигации;
4. банкови депозити.

Чл. 10. Активите на фонда не могат да се обединяват с активите на други фондове.

Чл. 11. При временен недостиг на средства във фонда за покриване на неотложни плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет и/или фондове със социално предназначение до размера на техните резерви със заповед на министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика по предложение на Надзорния съвет на фонда.

Раздел ІІ
Структура и управление на фонда

Чл. 12. Органи на управление на фонда са:
1. Надзорен съвет;
2. Управител.

Чл. 13 (1) Надзорният съвет се състои от седем членове:
1. четирима представители на национално представени организации на работодателите;
2. двама представители на национално представени организации на работниците и служителите;
3. представител на МТСП.
(2) Надзорният съвет избира председател от своя състав.
(3) Надзорният съвет има мандат три години.
(4) Надзорният съвет се свиква на заседания от председателя или по искане на една четвърт от членовете му.
(5) Заседанията на Надзорния съвет са редовни, ако на тях са присъствали две трети от членовете му. Решенията се вземат, ако за тях са гласували повече от половината от общия брой на членовете на Надзорния съвет.
(6) Управителят на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" участва в заседанията на Надзорния съвет със съвещателен глас.

Чл. 14. Надзорният съвет:
1. утвърждава основните насоки и плана за осигуряването със средства на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
2. осъществява контрол върху дейността на управителя на фонда;
3. утвърждава годишния бюджет и приема отчета на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
4. приема правилник за дейността си и утвърждава правилника за дейността на фонда;
5. утвърждава списъка на банките, които обслужват Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
6. определя възнаграждението на управителя;
7. приема решения за отписване на несъбираеми вземания, след приключване на производството по ликвидация на работодател;
8. приема решения за придобиване на недвижими имоти от фонда срещу задължения на работодатели към този фонд;
9. приема решения за придобиване и разпореждане на и с имущество на фонда над размер, определен от правилника за организацията и дейността на фонда;
10. дава становища по проекти на нормативни актове, които имат отношение към работата на фонда.

Чл. 15 (1) Управителят на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се избира от Надзорния съвет по предложение на национално представените организации на работодателите.
(2) Управителят действа от името на фонда, организира и ръководи дейността му и го представлява пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина.
(3) Управителят:
1. осъществява оперативното ръководство на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
2. внася за утвърждаване в Надзорния съвет:
а) проект на бюджета по Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите;
б) отчет за изпълнението на бюджета по Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
в) проект на правилник за устройството и дейността на фонда;
г) списъка на банките, които ще обслужват Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Раздел ІІІ
Вид и размер на вноските

Чл. 16 (1) Гарантиране на вземанията на работниците и служителите се осъществява с месечни парични вноски, чийто размер се определя със Закона за държавния бюджет.
(2) Вноските във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" са изцяло за сметка на работодателите.
(3) Размерът на вноските във фонда е до 0,5 процента от фактически начислените средства за брутни трудови възнаграждения на работещите по трудово правоотношение.
(4) Размерът на вноските във фонда се конкретизира ежегодно от Надзорния съвет по предложение на управителя, в зависимост от финансовите ресурси на фонда, след консултации с министъра на финансите и се утвърждава със Закона за държавния бюджет.

Чл. 17 (1) Вносител във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е работодател - физическо лице, юридическо лице или негово поделение, който по силата на нормативен акт може да бъде обявен в несъстоятелност.
(2) Работодателят по ал. 1 внася вноски за работници и служители наети по трудово правоотношение.
(3) Работодателят внася вноските във Фонд за гарантирани вземания на работниците с отделно платежно нареждане за всеки месец по сметката на фонда.
(4) Вноските във Фонд за гарантирани вземания на работниците се внасят едновременно с изплащането на трудовото възнаграждение.
(5) Вноските на работодателите във Фонд за гарантирани вземания на работниците се признават за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Глава Трета
РАЗМЕРЪТ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Чл. 18 (1) Размерът на гарантираните вземания не може да надхвърля брутното трудово възнаграждение на лицето, за последните три месеца определено по трудов договор, сключен най-малко шест месеца преди датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност.
(2) Размерът на обезщетението по чл.5 ал.2 се равнява на сумата на неизплатените брутни трудови възнаграждения, но за не повече от 3 месеца.

Чл. 19. За лице, чието трудово правоотношение е възникнало най-малко шест месеца преди датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност и е прекратено през тримесечния период, предхождащ датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност, размерът на гарантираните вземания включва брутното трудово възнаграждение за отработеното време през този период и обезщетение за един месец.


Глава Четвърта
ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Чл. 20 (1) След датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя, правоимащия подава до ръководителя на предприятието молба по образец, съгласно приложение № 1 в срок до петнадесет дни от датата на влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност. В молбата правоимащия декларира своето желание да се възползва от правото си на гарантиран вземания от заработено и начислено, но неизплатено парично трудово възнаграждение.
(2) Изплащането на обезщетението по чл.5, ал.2 се извършва при спазване на процедурата по ал.1, след като министърът на труда и социалната политика издаде заповед по своя инициатива, по инициатива на синдикалната организация в предприятието или на работодателя и след проведени с Надзорния съвет на Фонда.
Чл. 21. В предприятието се завежда регистър на подадените молби, които се вписват под номер и дата на тяхното постъпване, като се издава регистрационен номер за приемането им.

Чл. 22 (1) В срок до десет дни от изтичането на срока по чл. 20, ръководството на предприятието следва да изготви обобщена справка, която включва:
1. списък на лицата, подали молба и изразили желанието си да получат гарантираните вземания от заработени, но неизплатени парични трудови възнаграждения;
2. данните, които ще съдържат издаваните на правоимащите лица индивидуални справки.
(2) На видни и достъпни места в района на предприятието се поставят заверени копия от справката по ал. 1.
(3) Правоимащите лица могат да подават възражения до ръководството на предприятието за оспорване на данните от справката по ал. 1 в срок до пет работни дни от нейното обявяване.
(4) В срок до пет работни дни от изтичане на срока по ал. 3, в предприятието се съставя окончателна обобщена справка, заверена от ръководството на предприятието, на хартиен и на магнитен носител, която се изпраща на директора на фонда. Заверено копие от справката се съхранява в архива на предприятието.

Чл. 23 (1) Ръководството на предприятието в срок от десет работни дни от изтичане на срока по чл. 22, ал. 4 изготвя и предоставя на правоимащите лица, включени в обобщената справка, индивидуална справка, в която се нанасят данните за правоимащия, размера на гарантираните вземания, удръжките за данъци и лични осигурителни вноски върху тях.
(2) При загубване или унищожаване на справката по ал.1 от правоимащото лице, неин дубликат се издава в срок до седем дни от датата на подаване на молба за дубликат.

Чл. 24 (1) Окончателната обобщена справка се утвърждава от управителя на фонда и се изпраща в бюрото по труда, по местонахождение на предприятието, обявено в несътоятелност.
(2) Изплащането на гарантираните вземания с извършва от бюрата по труда веднага след привеждане на сумите от фонда.

Чл. 25 (1) Средствата, преведени за изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите, могат да бъдат предмет на разпореждане единствено на правоимащите лица.
(2) От размера на гарантираните вземания се удържат само сумите предвидени в данъчни и социално осигурителни закони.
(3) Дължимите от работниците и служителите суми по данъчните и социалните закони се превжедат от фонда на определените с нормативен акт институции.

Чл. 26. Споровете, свързани с отказ за изплащане на гарантирани вземания от фонда, се уреждат от съда.

Чл. 27 (1) В резултат на изплащането на гарантирани вземания на работниците и служителите със средства на фонда, в негова полза възниква право на иск срещу работодателя или масата на несъстоятелността за възстановяване на изплатените средства.
(2) Във връзка с възстановяването на изплатени гарантирани вземания на работници и служители, вземанията на фонда ще се ползват със същата правна защита, предвидена в Търговския закон за вземания за трудови възнаграждения.

Чл. 28. Частта от вземанията от заработено и начислено, но неизплатено парично трудово възнаграждение над гарантираните вземание, се претендира като необезпечено вземане в рамките на производството по несъстоятелност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, което самостоятелно наема работници и служители по трудово правоотношение, с изключение на ведомства, финансирани от държавния бюджет;
2. "Брутно трудово възнаграждение" включва: основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда и Колективния трудов договор;
3. "Предприятие" е всяко място - предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд;
4. "Ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници, синдиците, ликвидаторите и техните заместници, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и др. под.).
5. "Временно финансово затруднение" по смисъла на чл.5 ал.2 е налице при конкретни икономически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, водещи до невъзможност за редовно заплащане на брутното трудово възнаграждение на работника и служителя

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Създадения с тези закон фонд не гарантира вземанията на работниците и служителите, възникнали преди влизането на закона в сила.
§ 2. Производството по дела за възстановяване на изплатени гарантирани вземания на работници и служители от фонда е безплатно.
§ 3. Изпълнението на този закон се възлага на Министерски съвет.ВНОСИТЕЛ:
Йордан Нихризов
приложение № 1
към чл. 20


До
Управителя
(Изпълнителния директор) на

________________________________
(наименование на предприятието)


М О Л Б А

от ____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

домашен адрес: ________________________________________________

ЕГН __________________, л.к. № ___________________,

изд. на _______________ от __________________________.

Като декларирам желанието си да се възползвам от чл. ____ от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за получаване на полагащите ми се гарантирани вземания, моля, да ми бъде издадена официална справка за дължимите заработени трудови възнаграждения и полагащите се гарантирани вземания.

Заявявам, че съм запознат (а) с разпоредбите на закона и няма да търся впоследствие същите вземания по друг ред.


________________
(дата)

гр.(с) ________________ Подпис:
______________________


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

С проекта на Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се цели защита на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на техния работодател.
Законопроектът поставя началото на нова политика за защита на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в случай на несъстоятелност на техния работодател, която кореспондира с ратифицирания текст на чл.25 от Европейската социална харта и е в съответствие с усилията ни за ратификация на конвенция № 173 на МОТ относно защита на вземанията на трудещите се в случай на несъстоятелност на техния работодател.
Според законопроекта защитата на вземанията на работниците и служителите ще се реализира чрез изграждането на гарантираща институция наречена "Фонд за гарантиране вземанията на работниците и служителите в случай на несъстоятелност на работодателя".
Основните нови постановки в законопроекта са :
1. Изхождайки от разбирането, че законът има защитен, социален и осигурителен характер в обхвата на гарантираните вземания се включват както брутните трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт - в случай на обявена несъстоятелност на работодателя, така и случаите, при които работодателят е изпаднал във временна финансова криза, но не е обявена несъстоятелност под формата на еднократни обезщетения;
2. Ползващи лица по закона са работници и служителите, наети по трудово правоотношение, независимо от срочността на договора, като е необходимо то да е възникнало поне шест месеца преди датата на откриване на производството по несъстоятелност;
3. Вземанията, които се гарантират от закона са за период от 3 месеца преди дата на откриване на производството по несъстоятелност;
4. Създава се гарантираща институция - Фонд, която има за цел да ускори процедурата по заплащане на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудовото правоотношение, и да даде допълнителна възможност, освен предвидената в чл.722, ал.2 Търговския закон;
5. Законопроектът предвижда финансирането на Фонда да се извършва изцяло от вноски на работодателите /включително други приходоизточници/, но без участието на работниците.
6. Размерът на вноската във Фонда е 0,5 % върху реално начислената работна заплата
7. Управлението на Фонда е едностепенно - Надзорен съвет и Управител, като в Надзорния съвет участват представители на: национално представените организации на работодателите - 4, национално представените организации на работниците и служителите - 2 и един представител на МТСП.

Необходимостта от Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите е свързана с многобройните случаи на неизплащане на трудови възнаграждения на работници и служители продължително време, което създава основа за социални конфликти. Разработката на законопроекта е осъществена със съдействието на експерти от КНСБ.НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:

ЙОРДАН НИХРИЗОВ

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти