Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

Проект
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(Обн., ДВ, бр.48 от 18.06.91 г., в сила от 01.07.91 г., изм., бр.25 от 27.03.92 г., изм. и доп., бр.61 от 16.07.93 г., бр.103 от 07.12.93 г., бр.63 от 05.08.94 г., изм., бр.63 от 14.07.95 г., изм. и доп., бр.42 от 15.05.96 г., в сила от 15.05.96 г., изм., бр.59 от 12.07.96 г., в сила от 01.07.96 г., изм. и доп., бр.83 от 01.10.96 г., в сила от 01.11.96 г., изм., бр.86 от 11.10.96 г., в сила от 01.01.97 г., бр.104 от 06.12.96 г., в сила от 06.01.97 г., бр.58 от 22.07.97 г., в сила от 22.07.97 г., изм. и доп., бр.100 от 31.10.97 г., бр.124 от 23.12.97 г., в сила от 01.03.98 г., доп., бр.39 от 07.04.98 г., бр.52 от 08.05.98 г., изм. и доп., бр.70 от 19.06.98 г., изм., бр.33 от 09.04.99 г., доп., бр.42 от 05.05.99 г., изм., бр.64 от 16.07.99 г., изм. и доп., бр.81 от 14.09.99 г., в сила от 15.12.99 г., изм., бр.90 от 15.10.99 г., доп., бр.103 от 30.11.99 г., в сила от 30.11.99 г., изм. и доп., бр.114 от 30.12.99 г., в сила от 31.01.2000 г., бр.84 от 13.10.2000 г., изм., бр.28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр.61 от 21.06.2002 г.)

§ 1. В чл.637, ал.1 след думите "граждански и търговски дела срещу длъжника" се добавя "с изключение на трудови спорове по парични вземания".
§ 2. В чл.722 текстът на алинея 1 добива вида: "При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. вземания, обезпечени със залог или ипотека - от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, произтичащи от трудови правоотношения;
3. вземания, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържания имот;
4. разноски по несъстоятелността;
5. издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица;
6. публично-правни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
7. вземания, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и неплатени на падежа, произтичащи от продължаване дейността на длъжника;
8. останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
9. вземанията по чл.616, ал.2, т.1;
10. вземанията по чл.616, ал.2, т.2;
11. вземанията по чл.616, ал.2, т.3."
§ 3. В чл.723, ал.1 отпада т.3, а т.4 и т.5 стават съответно т.3 и т.4.


ВНОСИТЕЛИ:
1. Йордан Нихризов


2. Росица Тоткова
МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН


Необходимостта от предлаганата промяна в Търговския закон е продиктувана от социалната действителност в страната. Според експертни проучвания към настоящия момент неудовлетворените вземания, произтичащи от трудови правоотношения на работниците и служителите в стопанския и бюджетен сектор, възлизат над 120 млн. лв.
Следва да се отчете и социалния аспект на предлаганите промени в Търговския закон, тъй като обикновено дължимите вземания на работниците и служителите представляват и единствения доход, необходим за тяхното физическо оцеляване. С промените се цели гарантиране действителното получаване от работниците и служителите на полагащите им се трудови възнаграждения и обезщетения при откриване производство по несъстоятелност, както и едно превантивно действие по отношение некоректните работодатели за преустановяване порочната практика по изплащането на минимални авансови суми от дължимите се вземания на работниците и служителите с цел избягване плащането въобще при настъпила неплатежоспособност в предприятието. Предложението е и във връзка с внесения в 39-то ОНС законопроект за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, нуждата от който произтича от чл.25 от Европейската социална харта, ратифицирана от Република България.
Законопроектът е разработен със съдействието на експерти от КНСБ.Народни представители:

1. Йордан Нихризов


2. Росица Тоткова

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти