Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

Проект


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн., Изв., бр.12 от 8.02.52 г., изм. и доп. бр.92 от 7.11.52 г., бр.89 от 6.11.53 г., бр.90 от 8.11.55 г., бр.90 от 9.11.56 г., бр.90 от 11.11.58 г., бр.50 от 23.06.61 г., бр.90 от 10.11.61 г., попр., бр.99 от 12.12.61 г., изм. и доп., ДВ, бр.1 от 4.01.63 г., бр.23 от 22.03.68 г., бр.27 от 3.04.73 г., бр.89 от 9.11.76 г., бр.36 от 8.05.79 г., бр.28 от 8.04.83 г., в сила от 1.09.83 г., бр.41 от 28.05.85 г., бр.27 от 4.04.86 г., бр.55 от 17.07.87 г., бр.60 от 5.08.88 г., бр.31 от 21.04.89 г., бр.38 от 19.05.89 г., бр.31 от 17.04.90 г., доп., бр.62 от 2.08.91 г., изм. и доп., бр.55 от 7.07.92 г., бр.61 от 16.07.93 г., бр.93 от 2.11.93 г., доп., бр.87 от 29.09.95 г., изм., бр.12 от 9.02.96 г., бр.26 от 26.03.96 г., доп., бр.37 от 30.04.96 г., изм., бр.44 от 21.05.96 г., в сила от 1.06.96 г., изм. и доп., бр.104 от 6.12.96 г., в сила от 7.01.97 г., бр.43 от 30.05.97 г., доп., бр.55 от 11.07.97 г., в сила от 11.07.97 г., изм. и доп., бр.124 от 23.12.97 г., в сила от 1.04.98 г., бр.21 от 20.02.98 г., изм., бр.59 от 26.05.98 г., доп., бр.70 от 19.06.98 г., бр.73 от 26.06.98 г., изм. и доп., бр.64 от 16.07.99 г., доп., бр.103 от 30.11.99 г., в сила от 30.11.99 г., изм., бр.36 от 2.05.2000 г., в сила от 2.05.2000 г., доп., бр.85 от 17.10.2000 г., изм., бр.92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр.25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

§ 1. В чл.237 да се създаде нова буква "к" със следното съдържание:
"к) Документите и извлеченията от счетоводните книги, с които се установяват задълженията на работодателите за парични вземания на работници и служители, произтичащи от трудови правоотношения."
§ 2. В чл.238, ал.1 след думата "издръжка", съюзът "или" отпада, поставя се запетая и след думата "възнаграждение" се добавя " и обезщетения". В алинея 1 се добавя второ изречение със следното съдържание: "Възивната жалба не спира предварителното изпълнение на решението."
§ 3. В чл.239, алинея 2 се отменя.ВНОСИТЕЛ:
Йордан НихризовМОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


Предлаганите изменения и допълнения на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са продиктувани от практиката и изменените икономически условия. В случаите на неплащане на вземанията на работниците или служителите, произтичащи от трудови правоотношения, същите съдебно не се оспорват от работодателите, тъй като причините за неплащането им по-скоро се свежда до липса на финансови средства, а не до оспорване на основателността на претенцията. Неоснователно в чл.238, ал.1 е пропуснато обезщетението, което по силата на чл.228 от Кодекса на труда (КТ) се измерва винаги с размера на брутното трудово възнаграждение. Да се прави разграничение между двете плащания означава да се въвежда преднамерено диференциране на паричните вземания, които на практика имат общ произход - полагането на труд по трудово правоотношение. Постановката на чл.239, ал.2 противоречи на чл.17 от Конституцията на Република България, въвеждащ равнопоставеност на различните видове собственост, и е анахронизъм от законодателството преди 1989 г.
Настоящите предложения по дял ІІІ от ГПК, глава 22 "Подлежащи на изпълнение актове", са изготвени с експертното съдействие на специалисти от КНСБ и имат за цел облекчаване на процедурата при принудителното изплащане на работническите вземания.
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:
Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти