Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

Проект!

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА,

Обн. ДВ, бр. 118 от 1997 г., изм. и доп., бр. 35, 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г, бр. 40, 45 и 61 от 2002 година.

§ 1. В чл. 14 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
"6. необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
- за едно непълнолетно дете 240 лв.;
- за две непълнолетни деца 540 " ;
- за три и повече непълнолетни деца 900 " .

Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината или съответна част от нея и писмено декларира, че същото е член на семейството и че при месечното облагане не са приспаднати необлагаемите суми по чл. 19, т. 9."

§ 2. В чл. 19, ал. 2 се създава нова т. 9 със следното съдържание:
"9. необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
- за едно непълнолетно дете 20 лв.;
- за две непълнолетни деца 45 " ;
- за три и повече непълнолетни деца 75 " .

Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за месеца и писмено декларира, че същото е член на семейството."

§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. От ал. 1 отпада текста: "и не са регистрирани по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.";
2. Създават се ал. 3 и 4 със следното съдържание:
"/3/ Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 7, включително когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък."
"/4/ Лицата по ал. 3 са длъжни счетоводно да доказват своите приходи и разходи, или да ползват нормативно определените разходи по чл. 22 на закона. Същите ежегодно подават годишна декларация по образец и в срока по чл. 41."

§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В т. 7 се променят размерите по зони в столичната община за следните дейности:

а) дърводелски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
750 500 375 250

б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
750 500 375 250

в) търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
3125 2500 1875 1250

г) обущарски и шапкарски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
250 187 125 100

д) металообработващи услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
875 750 500 375

е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
750 ¦ 500 ¦ 315 ¦ 185

ж) машинописни и/или ксероксни услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
560 ¦ 500 ¦ 420 ¦ 375

з) козметични услуги, поставяне на татуировки
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
1375 1000 750 500

и) маникюр, педикюр:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
375 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 187

к) часовникарски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
375 ¦ 312 ¦ 187 ¦ 125


л) тапицерски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
500 ¦ 437 ¦ 375 ¦ 312

м) Разделя се на две със следните текстове:
м) авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
2200 ¦ 1900 ¦ 1500 ¦ 1250

Група /лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ-VІІІ
1300 1000 700 400 250

мм) автомивки, лепене, регулиране и балансиране на гуми:
Столична община - зона/лв.:
І ІІ ІІІ ІV
1100 950 700 450

Група/лв.

І ІІ ІІІ ІV,V VІ-VІІІ
900 650 400 250 150

н) строителни и строително-ремонтни услуги, с изключение на изброените в букви "о" и "п":
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
625 ¦ 500 ¦ 315 ¦ 250

о) ремонт на електро- и водопроводни инсталации:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
500 ¦ 375 ¦ 250 ¦ 187

п) стъкларски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
625 ¦ 500 ¦ 312 ¦ 250

р) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, ремонт на музикални инструменти:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
1065 ¦ 815 ¦ 560 ¦ 437

За група І сумата 878 лв. става 800 лв.-

с) отдаване на видеокасети под наем:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
3125 ¦ 2750 ¦ 2500 ¦ 2250

х) фотографски услуги:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
1000 ¦ 750 ¦ 625 ¦ 500


я) ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офистехника (копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други) - съобразно функционалния тип на населеното място:
Столична община - зона/лв.
I ¦ II ¦ III ¦ IV
1300 ¦ 1100 ¦ 950 ¦ 700

§ 5. В чл. 31, ал. 1, буква "ц" - "посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти" се правят следните изменения:
1/ числото "6600" става "3000";
2/ числото "2440" става "2000".

§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. "/5/ Лицата, извършващи обучение на водачи за моторни превозни средства, заплащат годишен данък за едно превозно средство в зависимост от функционалния тип населено място в следните размери:
група нулева и първа - 950 лв.;
група втора - 850 ";
група трета - 700 ";
групи четвърта и пета - 550 ";
групи шеста, седма и осма - 400 %"

2. Създава се второ изречение със следния текст:
"Лицата, извършващи обучение на водачи на мотоциклети заплащат 50 на сто от годишния данък за обучаващите водачи на моторни превозни средства."

§ 7. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. Създават се нови ал. 6 и 7 със следното съдържание:
"/6/ Лицата по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви: "а", "б", "д", "л" и "н", когато извършват само поправка, ремонт и репаратура заплащат 50 на сто от размера на патентния данък по съответната буква."
"/7/. Лицата по ал. 6 поставят на видно място декларацията до данъчната администрация, от която е видно, че извършват само поправка, ремонт и репаратура. За нарушение на това условие същите лица се наказват с глоба в двойния размер от основния патентен данък за съответната дейност, а при повторно нарушение - в петорен размер."

§ 8. Таблицата по чл. 35 придобива следната редакция:

" Годишна данъчна основа Данък
-------------------------------------------------------------------------------------------
До 1320 лв. Необлагаеми
от 1320.01 до 1920 лв. 15% за горницата над 1320 лв.
" 1920,01 " 3120 " 90 " + 20% - " - -"- 1920 " " 3120,01 " 6120 " 330 " + 24% - " - 3120 "
" 6120,01 " 12000 " 1050 " + 27%- " - - " 6120 " Над 12000 лв. 2637,60 + 29% - " - " 12000 ".

§ 9. В чл. 36, ал. 1 се прави следното изменение:
"Последните думи "20 на сто" се променят на "15 на сто"."

§ 10. Таблицата по чл. 38 придобива следната редакция:

"Месечна данъчна основа Данък
-------------------------------------------------------------------------------------------
До 110 лв. Необлагаеми
От 110.01 до 160 лв. 15% за горницата над 110 лв.
" 160.01 " 260 " 7.50 " + 20% - " - - " - 160 "
" 260.01 " 510 " 27.50 " + 24% - " - - " - 260 "
" 510.01 " 1000 " 87.50 " + 27% - " - - " - 510 ".
Над 1000 лв. 219.80 + 29% - " - - " - 1000 ". "

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 година.

МОТИВИ

1. Нов момент в предлагания проект на Закон за изменение и допълнения на Закона за облагане доходите на физически лица е въвеждането на опростен вариант на семейното подоходно облагане, като от облагаемия доход се приспадат необлагаеми суми за едно, две и три и повече деца.

Необлагаемите суми са в следните размери /лева/:
Месечно Годишно
- за едно непълнолетно дете 20 240
- за две непълнолетни деца 45 540
- за три и повече непълнолетни деца 75 900.

2. Правят се целесъобразни изменения в таблиците по чл. 35 и 38, а именно:
- При запазване на най-ниската и най-високата суми на данъчната основа - съответно 110 и 1000 лв., вътре в тези граници се установява по-умерена стъпка в изменението им по етажите на таблицата. Създава се един допълнителен ред и нова данъчна ставка.

- Сегашната стъпка в облагаемите доходи е: 30 лв., 260 лв. и 600 лв. Сега предлаганата стъпка в облагаемите доходи по етажи става: 50 лв., 100 лв., 250 лв. и 490 лв., което е значително по-обосновано.

- Запазва се максималната данъчна ставка от 29%, а минималната се намалява на 15%. Втората ставка след нея нараства с 5 пункта, третата - с 4 пункта, четвъртата - с 3 пункта и петата - с 2 пункта. За сравнение може да се отбележи, че сегашната разлика между действащите данъчни ставки е съвсем необоснована, а именно: 6 пункта, 4 пункта и 1 пункт!

3. Съответно на снижаването на данъчните ставки се намалява и ставката за внасяне на авансов данък при хонорари и други доходи - от 20 на 15 на сто. Тази промяна е необходима за да се опрости системата на данъчното облагане, като се ограничават случаите на надвнесен авансов данък, който след това подлежи на възстановяване на съответните данъкоплатци и усложнява работата на данъчната администрация.

4. В областта на патентния данък се осигурява алтернативна възможност за лицата, които отговарят на условията за облагане с този данък, по свой избор, да преминават към облагане по общия ред на закона, вместо с патентен данък.
Това произтича от особеностите на патентния данък като специфичен вид подоходен данък, при който размерът на данъка не е в пряка зависимост от действително реализираните доходи и съответства на изискванията на чл. 60 от конституцията. Известно е, че патентният данък създава стимули за развиващите се и проспериращи в дейността си лица, но с нормативно определяните му размери, в отделни случаи той се явява пречка дори за оцеляването на лица с недостатъчни финансови и трудови ресурси.

5. Предлага се корекция в някои от размерите на патентния данък, като се възстановява съществуващата до края на 2001 г. диференциация в размера на патентния данък за някои дейности по зони в столицата, тъй като сегашното уеднаквяване на данъка има негативно отражение и силно утежнява размера на патентния данък за крайните квартали на столицата.
С приемането на това изменение ще се осигури по-голяма справедливост при определянето на патентния данък по отделни дейности.

6. За някои занаятчийски дейности, като дърводелски, шивашки, тапицерски, строителни и други подобни, за извършване само на поправки, ремонт и репаратура се установява двойно по-нисък данък от определения по съответната буква, като се предвиждат и условия за контрол върху правомерното ползване на това облекчение.

7. Отменя се увеличението на патентния данък с 5 лв. на квадратен метър разполагаема площ, като необосновано и създаващо затруднение за редица от патентните дейности.

8. Предлага се патентния данък да се определя, независимо от броя на работните места. Това се налага за опростяване на работата и контрола, като се има предвид, че лицата с повече работни места и с по-висок годишен оборот отпадат от патентно облагане и преминават към облагане по общия ред.

9. Въвеждат се по-обосновани размери на патентния данък за лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства и мотоциклети и някои други.

10. Коригира се размера на патентния данък за посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти по групи населени места, тъй като при сегашната конюнктура на този пазар действащите размери на данъка са необосновано високи.

Забележка: Някои от настоящите предложения са разработени съгласувано с Националната занаятчийска и предприемаческа камара. Отчетени са и някои предложения на други браншови организации.


ВНОСИТЕЛИ: Муравей Радев:............................................
Иван Г. Иванов...........................................
Димитър Йорданов....................................
Веселин Черкезов.......................................
Росица Тоткова............................................
Христо Кирчев............................................
Елиана Масева.............................................
Йордан Нихризов........................................

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти