Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / Предложения за законови промени

БСДП И ПСБА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРАТА У НАС

Българската социалдемократическа партия от дълго време се бори културата и образованието в България да бъдат разглеждани като неотменима част от националната сигурност и съответно за тях да бъдат осигурени средства не само за съществуване, но и за развитие. Партньорството с Професионалния синдикат на българските артисти /ПСБА/, който се роди в сградата на партията, доведе до изготвянето на първите законодателни инициативи.

По идея на ПСБА експерти от БСДП изготвиха проект за закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Той предвижда разширяване на разпоредбите на член 10а в същия, третиращ социално отговорното поведение, чрез което 1% от приходите от хазартните игри да се предоставят чрез трансфери от Комисията по хазарта под контрола на Министерството на финансите към съответни  фондове в Министерството на младежта и спорта и Министерството на култура. Така ще могат да бъдат осигурени недостигащите сега средства за реализиране на културни проекти и финансиране дейността на културни институции.

На 21.02.2018 г. се състоя среща между ръководството на БСДП, ПСБА и парламентарната група на партия „Воля”. Съобразно подписаното споразумение между Българската социалдемократическа партия и Партия „Воля” за партньорство, бе постигната договореност да се организира кръгла маса по темата в сградата на Народното събрание на 15.03.2018 г. от 11 часа. Домакини на мероприятието, в което могат да участват всички заинтересовани страни са парламентаристите от „Воля”, които поеха задължението да разгледат законопроекта и осигурят неговото бъдещо внасяне, съобразно изискванията на Конституцията.

„Идеята е не да се притиска един специфичен бизнес – сподели след срещата Емил Емилов, председател на ПСБА – а да се даде възможност, да се изгради усещането на всеки участник в игрите на щастието, че е  допринесъл макар и малко за развитието на българската култура”.

С тази инициатива БСДП и Партия „Воля” желаят на дело да покажат, че алтернативата в политиката не е в раждането на непрестанни скандали и противоборства, а в търсене на реално решение на проблемите.
„Позиция”

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

Обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.
§1 Текстът на ал.1 на чл. 10а се изменя така :

  1. Организаторите на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение в размер, както следва: 
    1. за организатори на онлайн залагания –  1% от годишните постъпления, но не по малко от 50 000 лв.; 
    2. за организатори на игри в игрално казино – 1% от годишните постъпления, но не по малко от 10 000 лв.; 
    3. за всички останали организатори на хазартни игри – 1% от годишните постъпления, но не по малко от 5000 лв.

§ 2  Текстът на  ал.2 на чл. 10а добива вида:

  1. Приходите от годишни вноски по ал. 1 постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфери по бюджета на Министерството на младежта и спорта и бюджета на Министерство на културата. Министърът на финансите е длъжен да издаде в тримесечен срок от приемането на този закон нормативен акт за начина на разпределение на средствата.

§ 3 В ал. 4 на чл. 10а след думите „Министерство на спорта” се добавя: ” и Министерство на  културата”, а в края на изречението се добавя текста: „и културни проекти”
§ 4 В ал.6 на чл. 10а в края на изречението се добавя текста: ”и чл. 31. (1),15. от Закон за закрила и развитие на културата.” 

МОТИВИ

Към днешна дата реформата с  въвеждането на  единните разходни стандарти за финансиране в областта на сценичните изкуства през 2011 г., не доведе до очакваните резултати за трайна стабилност на държавните културни институти. Делегираните бюджети наложиха критерия на търговските дружества – търсенето на бързи печалби за сметка на духовното образование и дългосрочните естетически инвестиции.  Отрицателниятфинансов баланс на всички културни институти, при сегашните политики изисква  единствено облекчаване на разходите и оптимизиране на печалбите, без оглед естеството и мисията на дейностите, а множеството фактически фалити доведоха до преобразуването и смяна на статута  на големи регионални културни институти . 
В резултат на острият недостиг  на средства в областта на културата, творческите критерии се занижиха и резултатите вече имат отрицателен знак.  Нивото на културата на голяма част от населението у нас главоломно пада и това налага необходимостта от трайни културни политики,  инвестиции и спешни мерки за регулярно финансиране.
Зададените в законопроекта параметри, ще мотивират и регламентират меценатството на организаторите и участниците в хазартните игри и ще дадат възможностна Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта да разполагат със един ежегоден минимум, осигурен  от българските граждани.
Предложение на:
Професионален синдикат на българските артисти – ПСБА

 

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти