Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / Предложения за законови промени

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ, ИЗИСКВАЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
Предложение за дискусия на клуб “Социалдемократ” към БСДП


ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ И ИЗБОРИ

1. Провеждане на общонационална дискусия за насоките и формата за промени в Конституцията на РБългария.
2. В исторически план БСДП винаги е отстоявала и отстоява България като република с парламентарно управление.
3. БСДП подкрепя идеята при необходимост за промени в Конституцията на РБългария свикване на Велико народно събрание.
4. Създаване на справедлива и стабилна избирателна система, гарантираща равнопоставеност при участието в изборите на всички политически субекти, както и равен достъп до медии и еднакво финансиране.
5. Създаването на система от мерки за ограничаване купуването на гласове и организирането на корпоративен вот посредством създаването на големи избирателни райони и въвеждането на машинно гласуване и преференциален вот 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

1. Рестарт на дейноста на МВР.
а) създаване на междуведомствен отдел с участието на експерти консултанти от ЕС, за извършване на цялостна ревизия и контрол на правоохранителните структури.
б) възстановяване на специализираните училища за подготовка на адекватни кадри, чиито дипломи ще са правото на работа в структурите на МВР.
в) оптимизация на администрацията и длъжностите на МВР
г) концентриране дейноста на МВР предимно в областа на охраната и дейности по превенция на престъпноста.
д) оттегляне на МВР от дейности несвързани пряко с дейноста на МВР.
е) създаване на национална доктрина

ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ

1. Подпомагане на дребния и среден бизнес
- законови промени, осигуряващи равноправно участие на дребния бизнес в обществените поръчки
- създаване на гаранционен фонд за подпомагане кредитирането на проекти за малкия и среден бизнес
- законови ограничения за участие в търгове и конкурси на офшорни фирми
2. Решаване на въпросите с междуфирмената задлъжнялост
3. Законови промени, премахващи възможността за продажба на дялове на неплатежоспособни лица
4. Законово гарантиране на изплащането на заработените възнаграждения посредством разширяване обхата на ГВРС
5. Законови промени за насърчаване на търговските банки за кредитиране на родната икономика - данък върху транзакциите
6. Законово решаване на въпросите с дребните кредити, посредством стимулиране на ВСКаса с ниски лихви и ограничаване на лихварството.
7. Премахване на лобистките поправки в законодателството създаващи преференции на монополистите, в това число и финансови
8. Регламентиране на строги правила на банките при функциите им като кредитори.
9. Въвеждане на справедлива данъчна система, включваща въвеждането на семейно подоходно облагане
10. Законово уреждане на системата за фалит на физически лица
11. Ограничаване на лицензионните режими
12. Повишаване мерките за контрол в митниците и обезпечаването им с технически средства против контрабандата
13. Законодателни промени за предпоставки, при наличието на които държавата има право да отказва признаването на данъчен кредит.
14. Стимулиране на безкасовото плащане с цел пресичане/ограничаване/ сивата икономика.

ЕНЕРГЕТИКА

1. Нова стратегия за развитието на енергетиката
а) отчитане и защита на интересите на българския потребител
б) премахване на паразитните структури
в) освобождоване/либерализиране/ на пазараза закупуване на електричество от производителя
г) намаляване на такса пренос
д) засилен контрол за разпределянето на квотите за производители на зелена енергия

2. Финансиране и инвестиции в енергиЙната ефективност.
- създаване на програми за безвъзмездно финансиране на българските домакинства

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


1. Система от мерки стимулираща плащането на осигурителни вноски.
2. Засилен контрол върху схемите за източване на социалните фондове.
- посредством фиктивна инвалидизация
- посредством социалното подпомагане
3. Разработване на държавна стратегия за интеграция на малцинствените групи на основата на правата на децата за образование.
4. Въвеждане на строг и пълноценен контрол върху частните пенсионни фондове, ангажирани в системата на ДЗПО и третия осигурителен стълб
5. Оптимизация работата на органите по охрана на труда.

 

ТУРИЗЪМ И СПОРТ

1. Осигуряване на финансови средства за развитието надребния и семеен бизнес, както и екотуризма.
2. Нисколихвени заеми за развитието на занаятите и селския туризъм.
3. Регламентиране на финансирането, посредством създаването на програми и изменения в закона за физическо възпитание и спорта
4. Решаване на въпросите за спортния туризъм и собственоста на спортните обекти.

СЪДЕБНА ВЛАСТ

1.Годишен доклад на ВСС пред НС
2. Извеждане на прокуратурата от съдебната власт.
3. Възможност и право за отзоваване на членове на ВСС от институцията, която ги е предложила, при ясне критерии и правила.
4. Кандидатурите за ВСС, задължително да бъдат поставяни на обществен дебат.
5. За членове на Атестационната комисия да бъдат назначавани кадри с минимум 10годишен юридически стаж, след обществени обсъждания.
6. Членове на Инспектората към ВСС да бъдат избирани на принципа на избор на ВСС, след обществено обсъждане, като кандидатите да са с не по малко от 15годишен юридически стаж.
7. Оптимизация на съдебните райони след подробен анализ натовареноста на съответните съдилища.
8. Създаване на система от санкции, при нанесени имуществени вреди на държавата.
9. При установени над 40% от Атестационната комисия върнати или отменени съдебни актове, НЕСМЕНЯЕМОСТА на съответния съдия отпада и същия да се отстранява от съдебната система за срок не по малък от 4години.

КУЛТУРА

1. Система за правилно финансиране на културните институции.
2. Закон регламентиращ меценатството.
3. Предвидените разходи за култура, да не са по малко от 0,5% от държавния бюджет
4. Корекции в закона за авторското право за реална защита на артистите изпълнители
5. Регламентиране представянето на български художествени произведения/ кино, театър, музика и др./ посредством закона за медиите.
6. Програма за популяризирането на българската история и наследство.
7. Промени в закона за читалищата.
- регламентиране на контрол
8. Регламентирани и промени в закона за паметниците на културата/ за тяхното възстановяване, изграждане, съхранение и поддръжка/


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. Създаване на национална карта от болнични заведения, които ще гарантират работеща система за здравеопазване и ще се финансират от Здравната каса.
2. Целево финансиране на мероприятия за изграждането на заведения и звена за лечения на специфични заболявания, както и звена свързани с репродуктивни проблеми

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Въвеждане на система от мерки за повишаване ролята на професионалното образование/създаване на тесни специалисти в занаятите/
2. Ефективен контрол върху възникването и акредитирането на висши учебни заведения.

ТРАНСПОРТ

1. Довършване на системата от магистрални пътища и поддържане на пътната мрежа
2. Действено решаване на проблемите с експлоатацията и поддръжката на железопътния транспорт
3. Обновяване и създаване на инфраструктура между Северозападните и Централни райони на България

ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

1. Основна задача - поддържане на състоянието на отбраната и въоръжените сили на РБългария адекватно на целите и приоритетите, вложени в Стратегията за национална сигурност.
2. Оптимизиране на щата и административните структури на Министерство на отбраната
3. Премахване на условията за поява на корупционни звена и практики при логистичното осигуряване на армията>
4. Оптимизация на наличните недвижими имоти, техника и обурудване и създаване на държавна агенция отговорна за стопанисването им.
5. Обновяване на интелектуалния ресурс на армията.
6. Създаване на система за обучение на резервисти и въвеждане в системата на средното образувание свободно избираема дисциплина военно обучение за реакции при кризисни ситуации

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Национална политика за подпомагане производителите на земеделска продукция, справедливо прилагане на общата селскостопанска политика в българското земеделие - акредитация на мерки и критерии.
2. Въвеждане на горна граница на земевладеене за едно физическо и юридическо лице с изключение на кооперациите, както и горна граница на субсидиите, европейските и националните плащания.
3. Национална подкрепа за реализация на селскостопанската продукция в страната и зад граница, чрез изграждане на борси и тържища без посредници. Въвеждане на експортни субсидии за на значими за страната стоки.
4. Стимулиране на кооперирането при дребните производители, облекчаване на режимите и създаване на организация на производителите, работещи по европейски програми.
5. Създаване на дългосрочна национална стратегия за изграждане и стопанисване на водоемите, поливните и отводнителни съоръжения.
6. Национална политика за развитие на селските райони, чрез стартиране на регионални програми.
7. Решаване въпросите на комасацията.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти