Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕРДЖИКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл.87, ал.1 от Конституцията на Република България внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за защитените територии.
Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.
29.09.2004г.
Народни представители:

Евдокия Манева

Йордан Нихризов

Васил Маринчев


ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ


§1 В чл.38, ал.1 текста “една година” се заменя с “два месеца”, а текста “шест месеца” се заменя с “един месец”.
§2 Създава се нов чл.38а със следното съдържание:
“Чл.38а (1) Когато документацията за обявяване на защитена територия, с изключение на националните паркове и резерватите е окомплектована, съгласно изискванията на чл.36, ал.4 и е придружена от научен доклад с положително заключение изготвен от БАН, Министърът на околната среда и водите е длъжен в двумесечен срок да издаде заповед за обявяване на защитената територия.
(2) В заповедта по ал.1 задължително се отразяват ограниченията за строителни и други дейности, предложени от вносителя.”


Вносители:

Евдокия Манева

Йордан Нихризов

Васил Маринчев

М О Т И В И


С настоящия проект за изменение и допълнение на Закона за защитените територии се решават проблеми с бавната процедура за обявяване на защитени територии.
Значителни територии, представляващи природни забележителности бяха подложени на активно строителство, превръщаха се в търговски обекти, използваха се за всякакви несвойствени дейности и по този начин бяха подложени на унищожаване.
Същевременно процедурата за тяхното обявяване е изключително бавна, което е пречка за вземане своевременни мерки и предотвратяване на унищожаването им.
Обществеността, особено населяваща съседни райони е твърде чувствителна към този проблем. С настоящото предложение се създава възможност териториалните общности и неправителствените организации да бъдат поставени в активна позиция и по този начин да се способства за опазване на природните забележителности в България.
29.09.2004 г.
Вносители:

Евдокия Манева

Йордан Нихризов

Васил Маринчев

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти