Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС


ДО
ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.

Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

29. 09. 2004 г. Вносители:

Петър Жотев
Йордан Нихризов

Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин ЧеркезовРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
----------------------------------------------------------------

Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

§ 1. В чл. 14 се създават нови точки - 6 и 7 със следния текст:

"6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
- за едно непълнолетно дете 360 лв.;
- за две непълнолетни деца 600 " ;
- за три и повече непълнолетни деца 900 " .

7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."

§ 2. В чл. 19, ал. 2 се създават нови точки - 9 и 10 със следния текст:

"9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
- за едно непълнолетно дете 30 лв.;
- за две непълнолетни деца 50 " ;
- за три и повече непълнолетни деца 75 " .

10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."

§ 3. В чл. 30 се създават следните две нови алинеи със съответния текст:

"(3). Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7 включително, когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък.

(4). Лицата по ал. 3 ежегодно подават годишна данъчна декларация по образец и в срока по чл. 41 на база на счетоводните резултати от дейността си през изтеклата година.

§ 4 в чл.31, ал.1, т.1 се правят следните изменения :
- т.1 Хотели и други средства за настаняване: числото “250” се заменя с числото “150”, числото “200” с числото “120”, числото “75” с числото “55” и числото “25” с числото “20”.

§ 5.В чл.31, ал.1, т.2 досегашния текст се допълва с текста: “За местата за консумация, разположени на откритите площи данъкът се определя, като данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5” и се правят следните изменения в размера на данъка:

а) ресторанти:
за 1-2 звезди: за І група – числото “35” се заменя с числото “25”;
за ІІ група - числото “15” се заменя с числото “12”;
за ІІІ група – числото “5” се заменя с числото “3”;
за 3 звезди: за І група- числото “60” се заменя с числото “50”;
за ІІ група – числото “30” се заменя с числото “25”;
за ІІІ група – числото “10” се заменя с числото “8”;
за ІV група – числото “6” се заменя с числото “5”

б) заведения за бързо обслужване:
за 1-2 звезди: за І група - числото “20” се заменя с числото “15”;
за ІІ група - числото “8” се заменя с числото “7”;
за 3 звезди: за І група - числото “35” се заменя с числото “30”;
за ІІ група - числото “20” се заменя с числото “12”;
за ІІІ група - числото “6” се заменя с числото “5”

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
за 1-2 звезди: за І група - числото “20” се заменя с числото “15”;
за ІІ група - числото “8” се заменя с числото “7”;
за 3 звезди: за І група - числото “35” се заменя с числото “30”;
за ІІ група - числото “20” се заменя с числото “15”

г) кафе-сладкарници:
за 1-2 звезди: за І група - числото “20” се заменя с числото “15”;
за ІІ група - числото “8” се заменя с числото “7”;
за 3 звезди: за І група - числото “50” се заменя с числото “40”;
за ІІ група - числото “30” се заменя с числото “25”;
за ІІІ група - числото “10” се заменя с числото “8”

д) барове – дневни:
за 2 звезди: за І група - числото “50” се заменя с числото “40”;
за ІІ група - числото “30” се заменя с числото “25”;
за 3 звезди: за І група - числото “84” се заменя с числото “75”;
за ІІ група - числото “52” се заменя с числото “50”

е) бюфети, каравани и павилиони – за обект:
за І група - числото “500” се заменя с числото “375”;
за ІІ група - числото “300” се заменя с числото “250”;
за ІІІ група - числото “100” се заменя с числото “80”;
за ІV група - числото “75” се заменя с числото “60”.

§ 6 в чл.31, ал.1, т.7 се правят следните изменения в размера на данъка по отделни букви както следва:

а) дърводелски услуги,

Столична община – зона /лв.
І ІІ ІІІ ІV
750 500 375 250

б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги,

Столична община - зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
750 500 375 250

Група/ лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
500 375 240 110 40

в) променят се размерите и наименованията от тази буква както следва:
- “търговия с изделия от благородни метали” – Столична община – Зона ІІ – числото “2500” се заменя с числото “2000”;
Зона ІІІ – числото “2500” се заменя с числото “1875”;
Зона ІV – числото “2500” се заменя с числото “1250”.

Създава се ново наименование и нов текст за размера на данъка:
“за услуги и изработка на изделия от благородни метали данъкът е с 30 на сто по-нисък”.

д) металообработващи услуги:
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
880 750 500 400

е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за едно работно място

Столична община - зона/лв.
І ІІ ІІІ ІV
750 500 320 190

Група/ лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
565 375 240 132 60

ж) машинопис и/или копирни услуги – на брой устройства:
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
560 500 440 375
з) козметични услуги, поставяне на татуировки – на брой работно място

Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
800 550 500 420
Група/ лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
600 420 230 200 130

и) маникюр, педикюр, на брой работно място
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
375 320 250 190
Група/ лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
315 250 180 77 60

к) часовникарски услуги
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
375 315 300 280

л) тапицерски услуги
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
500 440 380 315

м) Изменя се текста както следва:
“услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства:
-авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги:”

Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
1700 1700 1700 1700

о) ремонт на електро- и водопроводни инсталации
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
500 500 500 500
Група/ лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
375 250 180 132 100

п) стъкларски услуги

Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
600 600 600 600

Група/ лв.
І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
500 300 240 132 100

р) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
900 900 900 900

с) отдаване на видеокасети под наем
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
3000 3000 3000 3000
х) фотографски услуги
Столична община – зона/ лв.
І ІІ ІІІ ІV
950 950 950 950
§7 Отпадат от чл.31, ал.3, т.3 и преминават в Приложение 1 към чл.31, ал.3, т.4 следните населени места: Ботевград, Горна Оряховица, Добрич, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Лом, Разград, Самоков, Свищов, Търговище, Червен бряг и Шумен.

§8 В чл.31 се създава нова ал.6 със следния текст:
“(6) В градовете Пловдив и Варна се създават зони с различни размери на патентния данък по отделни дейности, съгласно решение на Общинския съвет”.

§9 В чл.32, ал.1 се правят следните изменения:
Група/лв.

І ІІ ІІІ
б) автобуси до 22 места, включително мястото на водача 680 440 250
в) автобуси над 22 места 950 560 300
г) товарни автомобили, вкл. ремаркета и полуремаркета:
За всеки започнат тон товароподемност до 5 тона 90 75 60
За всеки започнат тон над 5 тона до 10 тона 65 50 35
За всеки започнат тон над 10 тона 40 25 12

§10 В чл.32, ал.5 се правят следните изменения:
“Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери:”

Група/лв.
0,І ІІ ІІІ ІV,V VІ,VІІ,VІІІ
а)мотопеди, мотоциклети 450 400 330 250 180
б) други МПС 700 600 500 450 350

§11 В чл.33, се правят следните изменения и допълнения:
-В ал.7 след думата “ по ал.6” се прибавя текста “ и ал.8”
-Създават нови ал.8, ал.9, ал.10 със следното съдържание:
“(8) За дейности, при които данъкът се определя на база работно място или устройство, основният размер на данъка се заплаща за едно работно място/ устройство, а за всяко следващо се дължи данък в размер на 50 на сто от определения от Закона данък за съответната група.”
“(9) Годишният размер на патентния данък се намалява със сума, равна на 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от годишния размер на данъка.”
“(10) Лицата, които извършват само поправка, ремонт или репаратура и са ангажирани в следните дейности, изброени в чл.31, ал.1, т.7 съответно :буква а) дърводелски услуги, буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги, буква д) металообработващи услуги и буква л) тапицерски услуги заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен патентен данък за съответната дейност.”


§12 В чл. 35, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:

Годишна данъчна основа Данък
----------------------------------------------------------------------------------------
До 1800 лв. Необлагаеми
От 1800.01 до 3600 лв. 12% за горницата над 1800 лв.;
От 3600.01 до 10080 лв. 216,0 лв. + 18% за горницата над 3600 лв.;
Над 10080 лв. 382,4 лв.+ 24% за горницата над 10080 лв.;


§ 13. В чл. 38, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:

"Месечна данъчна основа Данък
----------------------------------------------------------------------------------------
До 150 лв. Необлагаеми
От 150.01 до 300 лв. 12 % за горницата над 150 лв.
От 300.01 до 840 " 18,0 лв. + 18 % за горницата над 300 ";
Над 840 115,2 " + 24% за горницата над 840 ".


Вносители:

Петър Жотев
Йордан Нихризов
Росица Тоткова
Екатерина Михайлова
Георги Хубенов
Васил Маринчев
Веселин Черкезов

МОТИВИ

Приемането на семейно облагане на доходите на физическите лица има голямо значение за решаване на демографския проблем на страната и за известно облекчаване на семействата с деца. Предлагаме този начин на облагане като първа стъпка да се въведе във възможно най-опростен вид, за да няма технически затруднения при прилагането му в практиката. Това ще стане основа на бъдеща цялостна концепция за семейно подоходно облагане в България .
С приемането на нови ал.3 и ал. 4 към чл.30 се дава възможност на лицата, които считат, че патентния данък за тях е нереално завишен, да преминават на облагане по общия ред на закона – върху реалните приходи и разходи за годината, съответно с доказване и проверки от данъчните органи.
Предлагат се промени в размерите на патентния данък по някои дейности, насочени към допълнително насърчаване на дребния и среден бизнес.
Поради законовото изискване за предварително определяне и плащане на патентния данък, лицата не могат да се ползват от допълнителни облекчения за направени инвестиции и др. За отстраняване на тази несправедливост, предлагаме лицата, облагани с патентен данък да ползват освен облекчението, предвидено в чл. 33, ал.6, прието по предложение на ОДС и аналогично право за приспадане от данъка до 5 на сто от направените през годината осигурителни вноски, но не повече от дължимия данък за годината.
Предлага се намаляване с 50 на сто данъка за някои дейности, когато не се изработва нова продукция, а се извършват поправки, ремонт и репаратура.
С аналогични мотиви предлагаме разграничение в размера на данъка за търговия с изделия от благородни метали и услугите по изработване на такива изделия.
С 50 на сто предлагаме да се намали данъка на заведенията за хранене и друга консумация, когато са разположени на открити площи.
Предлага се актуализация на разпределението на населените места по групи и зони за определяне на патентния данък.
Запазват се зоните за град София и се предлага въвеждане на подобни зони и в градовете Пловдив и Варна, със съответно диференциране на размерите на данъка, в зависимост от конкретните условия за съответната дейност.
Част от предложенията по патентния данък са направени от Националната предприемаческа и занаятчийска камара.
Предлагаме промени в таблиците по чл.35 и чл.38 с цел по-справедливо разпределение на доходите по съответните раздели. Предлагаме също необлагаемата месечна данъчна основа да бъде 150 лева. Всички доходи над месечния необлагаем минимум се групират в 4 групи, като се намалява данъчната тежест за средните нива доходи.

29.09.2004 г. Вносители:
Петър Жотев
Йордан Нихризов
Росица Тоткова
Екатерина Михайлова
Георги Хубенов
Васил Маринчев
Веселин Черкезов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти