Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕРДЖИКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл.87, ал.1 от Конституцията на Република България внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.
28.09.2004 г.
Народни представители:

Петър Жотев

Йордан Нихризов

Стефан Мазнев

Иван Н. Иванов

Росица Тоткова
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ


§1 В Тарифата за акцизите (Изм. и доп. –ДВ, бр. 58/1995г., изм., бр. 70/1995г. в сила от 8.08.1995г., изм. и доп., бр. 21/1996г., бр. 56/1996г., в сила от 1.07.1996г., изм., бр. 51/1997г., бр. 153/1998г., изм. и доп. бр. 102/2000г., в сила от 1.01.2001г., бр. 110/ 2001г. в сила от 1.01.2002г., бр. 118/2002г., в сила от 1.01.2003г., изм. бр. 103/2003г., в сила от 1.01.2004г., бр. 112/2003г., в сила от 1.01.2004г.) към Закона за акцизите, точка 18а се изменя както следва:

т.18а. Нефтен газ и други газообразни въглеводороди, използвани в транспорта, с изключение на тези, които са в аерозолна опаковка, числото “340” се заменя с числото “245”.

Добавя се изречение второ:
“Освобождават се от акциз нефтен газ и други газообразни въглеводороди, използвани за битово потребление.”

Вносители:

Петър Жотев

Йордан Нихризов

Стефан Мазнев

Иван Н. Иванов

Росица ТотковаМ О Т И В И

От 1 януари 2004 г. е в сила акцизна ставка върху пропан-бутана (LPG) в размер на 340 лв./тон. Тази ставка е значително по-висока от минималната за Европейския съюз не само за 2004 г., но и за 2010 година. Минималната ставка за Европейския съюз е EUR125/1000 кг или 244.79лв./тон при използването на пропан-бутана като моторно гориво и EUR41/1000 кг при приложението му по чл.8 (2) от Директивата (селскостопански, овощарски и рибовъдни дейности и горско стопанство; съоръжения и оборудване, използвани в строителството и благоустройството; превозни средства, предназначени за ползване извън обществената пътна мрежа).
Акцизната ставка в Европейския съюз е нулева при използването на пропан-бутана за отопление в промишлеността и в бита.
На основата на тези аргументи и с оглед премахването на изкривяването на ценовата политика за различните горива, е необходимо премахването на акциза на пропан.бутана за битови нужди и неговото значително намаляване при използването му като моторно гориво.
Предложенията ни са в пълно съответствие с Директива 2003/96/ЕО за преструктуриране на рамката на Общността по отношение на облагането с данъци на енергийните продукти и енергията, както и с политиката за осигуряване на баланс при развитието на транспорта и опазването на околната среда.

28.09.2004 г.
Вносители:

Петър Жотев

Йордан Нихризов

Стефан Мазнев

Иван Н. Иванов

Росица Тоткова

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти