Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС


ДО
ПРОФ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

29. 09. 2004 г.

Вносители:

Петър Жотев

Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов


ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯПроект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(Обн. ДВ, бр. 117 от 1997 г., изм. и доп. ДВ, бр. 71, 83 105 и 153 он1998 г., бр. 103 от 1999 г., 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 година).


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а/ т. 2 се отменя;
б/ т. 6 се отменя.
§ 2. Глава Втора, раздел ІІ Данък върху наследствата, с членове от 29 до 43, включително да отпаднат.
§ 3. Глава Втора, раздел V Пътен данък, с членове 61а до 61ж, включително да отпаднат.
§ 4. Член 124 се отменя.
§ 5. Точка 20 от Допълнителната разпоредба се отменя.

Вносители:

Петър Жотев

Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

М О Т И В И

Предлаганата отмяна на данъка върху наследствата е мотивирана преди всичко от незначителния фискален интерес от този данък. Приходите от него през 2003г. възлизат само на 300 000 лв., докато разходите по неговото администриране са много по-големи.

По предишния ЗМДТ се дължеше само такса върху наследствата, която след това беше трансформирана в сегашния данък. Таксите за оформяне на наследството сега се събират от нотариусите, а отделно се събира и данък.

Данъкът върху наследствата не е съвременен данък и в редица страни вече е отменен. В Република Словакия през 2002 г. беше отменен за наследства между съпрузи и наследници по права линия, а от края на 2003 г. е отменен за всички наследници.

Икономическите основания за отмяна на този данък се изразяват в обстоятелството, че наследяваното имущество е придобито с доходи, които своевременно са обложени с преки данъци. Самите наследници най-често са част от общо домакинство с наследодателя и сами допринасят за създаване на това имущество. Не е обосновано повторно да се облага това имущество и с друг данък при формалното преминаване на собствеността му от наследодателя към наследниците му.

С въвеждането на винетната система по републиканската пътна мрежа отпада събирането на пътен данък, посочен в т. 6 на чл. 1 и регламентиран в глава Втора, раздел V на ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 109 от 2001 г., а остава само данъка върху превозните средства по раздел ІV на същия закон.
29.09. 2004 г. Вносители:

Петър Жотев

Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти