Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Решения / Конгреси

Проект
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БСДП,
приета от 44 Конгрес на партията - 8 - 9 юни 2002 г.

След 43-ия Извънреден конгрес, проведен на 24 и 24 октомври 1998 г., Българската социалдемократическа партия (БСДП) преживя драматичен период от своето развитие. Делегатите на 44-ия Конгрес на БСДП с гордост отчитат, че достойнството и независимостта на автентичната социалдемокрация у нас бе съхранена, въпреки тежките удари, които тя понесе от вътрешни и външни недоброжелатели. Днес БСДП е единствената традиционна социалдемократическа партия в Източна Европа, която не бе ликвидирана, разпусната, влята или слята с бивши комунистически структури. Запазването на идентичността, обаче, е само малка крачка по дългия път, който трябва да изминем, за да утвърдим социалдемократическите ценности СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ като ръководни постулати в управлението на нашето общество.
През изминалия междуконгресен период БСДП освен, че извоюва своята юридическа регистрация, успя:
- да създаде съюз за обединение на автентичната социалдемокрация - БСДС;
- да участва самостоятелно и в коалиция като част от БСДС в местните избори през 1999 г. и да регистрира резултати в 106 общини;
- да изготви основите на програма за развитието на автентичната реформистка социалдемокрация в периода до присъединяване на България в евроатлантическите структури;
- да спомогне за формиране на неправителствени структури на дребния бизнес като посредством тях навлезе в проблематиката на хората, занимаващи се с тази дейност;
- да участва активно в законодателната дейност на 38-то ОНС, като внесе съществен принос в изработването на редица закони, свързани с реформата (Закон за защита на потребителите, Закон за изменение и допълнение на КТ, Закон за кооперациите и др.);
- да съхрани своето парламентарно представителство като част от коалиция ОДС на изборите през 2001 г.;
- заедно със СДП да възстанови Социалдемократическия алианс (СДА) като социално гражданско движение на социалдемократи, синдикати и неправителствени организации;
- да подготви основата за организационно обединение на традиционната българска социалдемокрация;
Същевременно недостигнати останаха целите за:
- изграждане структури на партията във всяка община и разширяване на нейния количествен и качествен състав;
- разрешаване проблемите с легитимацията в международен план на БСДП като член на Социалистическия интернационал;
- осъществяване на пробив в информационното пространство на централно и местно ниво;
- разширяване на парламентарното представителство и участие в изпълнителната власт.
Причините са както от обективен, така и от субективен характер, но решаването на тези задачи е сред приоритетите, които краткосрочната програма залага за реализиране.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА БСДП
като представител на автентичната социалдемокрация в България
в периода до 45-ия Конгрес, се групират в следните направления:

1. Работа по формиране на собствена устойчива електорална база.
1.1. БСДП твърдо трябва да заяви, че е партия, която защитава интересите на хората на труда, на дребния и среден бизнес. Тази защита се осъществява посредством отстояване на текстовете в законодателството (КТ, данъчни закони, социално законодателство и др.), които не нарушават международно признатите права на хората на наемния труд и стимулират развитието на средния и дребен бизнес за изграждането на т.нар.средна класа.
1.2. Социалдемократите са реформисти и издигат в принцип партньорството между труда и капитала. БСДП решително ще се противопостави на всеки опит за създаване на неравноправни условия за договаряне между работник и работодател, както и срещу социалистическата система на уравновиловка, убиваща личната инициатива. Социалдемократите се разграничават от опитите реформите в икономиката да бъдат заменени с носталгия по централизма на "зрелия" социализъм или половинчатите промени на "перестройката".
1.3. БСДП смята, че бъдещето на страната е в приобщаването към евроатлантическите структури и като принцип за съвременен социалдемократически подход за решаване на проблемите, тя счита постановките, заложени в меморандума "Третият път". Същевременно БСДП подчертава, че основен приоритет в политиката на страната са националните интереси.
1.4. Като представител на автентичната социалдемокрация БСДП ще работи активно със синдикатите в рамките на социалното гражданско движение - СДА и ще спомага за законодателното реализиране на техните идеи и предложения.
1.5. Като част от СДА БСДП ще подпомага неправителствените организации, включително тези на хора с увреждания, браншови камари, сдружения на дребния бизнес и др. за решаване на законодателните проблеми и такива, свързани с кредитиране. (В тази връзка БСДП е внесла в 39-тото ОНС Закон за кредитните кооперации и сдружения и ще подготви законопроекти за данъчното облагане, кооперациите, както и изменения в законодателството по отношение правата на хората в неравностойно положение.)
1.6. Поставяйки си като основен приоритет образованието на младите хора, БСДП ще отстоява правото им на обучение на съвременно ниво, както в средните, така и във висшите училища. В това направление първостепенно значение имат въпросите за реализацията на специалистите и за нормалното израстване на младите научни кадри. Внесеният от БСДП законопроект за висшето образование и научните звания е първата стъпка, върху която е необходимо да се градят и развиват в бъдеще връзките и взаимодействието между преподавателски кадри, студентски организации и социалдемократи за съвместно решаване на въпросите на висшето образование. Такова взаимодействие е нужно да се формира и разшири и в научните среди. Главната насока на програмата на партията - образованието, трябва да бъде на преден план в конкретните действия по нейната реализация.
1.7. БСДП е нужно да формулира ясно приоритети в икономиката с примерни задачи по области и общини. Необходимо е да се откажем от фетишизиране на кооперацията като панацея за разрешаване проблемите в българската икономика. Решаването на конкретни задачи с използването на всички организационни форми, познати в пазарната икономика, ще спомогне за организиране на кампаниите по места за предстоящите през 2003 г. местни избори.
1.8. БСДП е за справедливо разпределение на тежестите на прехода, но не е партия на аутсайдерите в обществото. Тя ще се бори за осигуряване на равни шансове и възможности хората да изкарват хляба си с честен труд, а не да разчитат само на разширяваща се мрежа от социални помощи. Това е възможно само при създаване на работеща икономика и стимулиране на личната инициатива.
1.9. Като партия, която не е засегната от съвременния бич на управлението - корупцията, БСДП ще отстоява принципа на открита борба с този порок посредством разширяване възможностите за прозрачност, откритост и спазване на закона в условията на конкурентната борба на съвременното пазарно стопанство, което изграждаме.
1.10. БСДП смята, че към своето бъдеще България трябва да върви с яснота за миналото си. Историята трябва да се отвори и прочете, а не да се затваря и прикрива, защото последното може да се превърне в основа за спекулации и да бъде стъпка назад към оформяне на управляемо общество, далече от принципите на демократичната държава.

2. Подготовка за участие на местни избори през 2003 г.
2.1. БСДП ще участва в Местни избори-2003 г. приоритетно самостоятелно, в социалдемократическа коалиция или в коалиция с демократични партии, споделящи нейните основни програмни виждания. Решението за начина на участие се взема от съответните общински организации.
2.2. БСДП си поставя задачата да покрие максимален брой общини и населени места с кандидатури за кметове и съветници, като се издигат или подкрепят и безпартийни или членове на други партии, лица с висок обществен престиж. Особено внимание трябва да се обърне на общините с население до 20 хиляди избиратели, където шансовете за реализиране на успешна кампания с по-малко средства са значителни, а опитите за манипулация на общественото мнение по-лесно се преодоляват.
2.3. Подготовката за изборите по места се извършва паралелно с процеса на обединение на автентичната социалдемокрация в единна организационна структура.
2.4. По подготовката за участие в изборите през 2003 г. за отчитане на състоянието на организациите БСДП е необходимо да свика Национална партийна конференция. За конференцията отделните общински представители трябва да представят доклад за начина на участие и за местните проблеми, чието разрешение ще отразят в програмата на БСДП пред избирателите в съответната община.

3. Вътрешнополитически приоритети на БСДП.
3.1. Основа за краткосрочната програма на партията е реализиране на организационното обединение на автентичната социалдемокрация. Приоритет е до 45-ия Конгрес организационното сливане по места на структурите на СДП и на БСДП и създаване на единна партийна формация по традиционното име БСДП.
3.2. БСДП ще поддържа тясно сътрудничество в рамките на БСДС и СДА и с други автентични социалдемократически формации - НДПС и НСДП, като основа за социалдемократическата компонента на предвиденото социално гражданско движение.
3.3. Необходимо е да се обновят връзките между местните организации и централата на партията като се създаде по-действена и бърза форма на комуникация. Решението на този проблем се облекчава и от предвиденото изменение в Устава за издигане на регионалното обединение като звено в партията.
3.4. Обновяването на формата на вътрешно-партийната информация е в пряка връзка с възможността за издаване на вътрешно-партиен информационен бюлетин.
3.5. Приобщаването на нови членове и разширяването на експертната база е в пряка зависимост с възможностите за представянето на партията пред обществото и за участие в местните избори. При подбора на кадрите водещ трябва да бъде не количествения, а качествения принцип. Тук подкрепа и взаимодействие ще се търси със синдикати и неправителствени организации.
3.6. Оформянето на лицето на БСДП пред обществото е свързано със сериозната зависимост от общуването с медиите. Липсата на силна финансова основа и конюктурата на пазара не дава възможност за създаване на самостоятелно партийно печатно издание. Пътят за преодоляване на информационната завеса е не в правенето на скандални събития, заради самите събития (това създава негативизъм сред обществото), а сериозно използване на местните средства за информация и съвременните технически възможности - на първо място Интернет. Събитията по места не трябва да се провокират от централата на партията, а да бъдат в пряка зависимост от местните проблеми. Трябва да се увеличи броя на авторските статии в центъра и по места, както и да се използват изяви на неправителствени организации и синдикати за реализиране на социалдемократическо присъствие.
3.7. Основната цел на местните организации е нужно да се измести от вътрешното противоборство към въпросите, които интересуват обществото по места. Кухненските скандали рушат престиж, а не го създават. Необходимо е от партия в себе си да станем партия за себе си и за обществото. Ръководството като в центъра, така и по места трябва да се формира от хора, желаещи да работят и да носят отговорност, а не от такива, създаващи вътрешни дрязги и опити за взаимно злепоставяне.
3.8. БСДП е нужно да продължи работата по възстановяване правата си върху своите имоти, собственост, клубове и фондации, което ще изисква и компетентна юридическа помощ.
3.9. Финансирането на БСДП е традиционно нейната слаба страна. Редно е да се ликвидира порочната практика, че партията трябва да се финансира само "от горе", а ползването на препоръки и помещения да се разглеждат като лична придобивка. Основната цел на всяка организация е да се пребори съобразно законовите права за клубно помещение и да бъде в готовност да осигури финансиране на местната изборна кампания.
3.10. Теоретичните конференции и дискусиите са основата за изграждането на идейно убедени радетели на социалдемокрацията. В условията на преход опита да се вкарват проблемите в рамките на старите канони е порочна система. Участието в обмена на мнение са основата за жизнеността на една партия и такава трябва да бъде базата и при БСДП. В основата на всяко решение е нужно да стои разума, а не хазартния подход или дребната хитрост. Народът, дори със закъснение, все пак разбира фалшивите ценности, както това се получи с "радетелите" на т.нар. "ново време".

4. Вътрешнополитически контакти и взаимодействие.
4.1. БСДП е демократична партия и признава правото на съществуване и изява на всички политически формации, които спазват Конституцията и законите на страната.
4.2. Като автентична социалдемократическа партия БСДП смята, че социалдемокрацията не може да се приватизира от една организация, но и не може да се подменя с неокомунизъм, посредством изкривяване на историята и оценките за реалната действителност. БСДП е лявоцентристка партия в европейския смисъл на термина и на нея са чужди както носталгията по комунизма, въздишките по несбъднатата "перестройка", така и крайните прояви на сегрегация и ултрадесен национализъм.
4.3. БСДП ще работи за приобщаване на всички организации, които считат честно принципите на социалдемокрацията за свои принципи, но няма да отстъпва от своите програмни документи и да става съучастник в псевдообединения под фалшивите наименования "нова левица", "модерни леви" и други подобни.
4.4. БСДП ще продължава сътрудничеството с всички демократични партии, които искрено желаят евроатлантическата ориентация на България и ще изгражда и за в бъдеще с тях коалиции на основата на общи принципи, равноправно партньорство и зачитане на мнението в диалога при вземане на общи решения.
4.5. БСДП смята, че популизма в политиката е порок, който може да донесе временни успехи, но крайните резултати са винаги трагични за обществото като цяло. БСДП ще се стреми в своите предизборни програми или в такива, изграждани с партньорите, да залага преди всичка на честността, на интересите на обществото и на идеите за просперитет на българската нация.

5. Външнополитически връзки.
5.1. БСДП трябва да започне планомерно възстановяване на външнополитическите връзки на всички нива, нарушени вследствие на обективни и субективни причини в периода на отстояване на своята идентичност.
5.2. Към Изпълнителното бюро на партията е нужно да се изгради група за международни контакти, която да подава информация за дейността на партията и състоянието на политическия живот в страната да всички международни социалдемократически организации и сродни партии.
5.3. Като член на Социалистическия интернационал БСДП трябва да установи контакт с централата на организацията в Лондон и да получи яснота за финансовите, информационни и други взаимоотношения с нея.
5.4. Участието в теоретични и други форуми по никакъв начин не бива да се свързва с изпълнение на фалшиви ултиматуми или опити да се обвърже вътрешнополитическата дейност на партията със субективното мнение на отделен европредставител.
5.5. Натрупаната преднамерено негативна информация за БСДП може да се ликвидира само с планомерни последователни действия и отстояване на собственото достойнство. Не бива да се забравя максимата, че избирателите гласуват заради програмата и позицията, предложени в страната, а не заради познанствата и мненията на хора отвън. Трябва да има пълна яснота, че пътят на преодоляване на заложените препятствия в международен план ще бъде сложен и дълъг, но той е в пряка зависимост с обществената позиция и престиж на БСДП, завоювани в страната на избори.
5.6. Използването на съвременните технически средства за комуникация и откриване на страница в Интернет е от особена важност за ликвидиране на изградената информационна бариера пред БСДП извън страната.

Делегатите на 44-ия Конгрес на БСДП, приемайки като ръководно начало програмата на БСДС в периода до присъединяване на страната към евроатлантическите структури и тази краткосрочна програма за действие, считат за свой основен приоритет в следващия междуконгресен период издигането на авторитета на БСДП като реална политическа сила в България, обединение на автентичната социалдемокрация в единен политически субект и разширяване на позициите на социалдемокрацията сред обществото посредством социалното гражданско движение - възстановения Социалдемократически алианс (СДА).44-ти Конгрес на БСДП,
София, 8-9 юни 2002 г.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти