Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

проект
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Обн. ДВ, бр.118 от 11.12.1997 г., Решение № 6 на Конституционния съд на Република България от 19 март 1998 г., изм. и доп. бр.71 и 153 от 1998 г., бр.50, 103 и 111 от 1999 г., бр.105 от 2000 г. и бр.110 от 2001 г.)

§ 1.В чл.31, ал.1 се правят следните изменения:
1. т.1. хотели и други средства за настаняване: числото 100 се заменя с числото 60, числото 80 се заменя с числото 50, числото 30 се заменя с числото 20, числото 10 се заменя с числото 5.
2. т.5. складове за търговия на едро - за обща складова площ, на квадратен метър в зависимост от групите по функционален тип на населеното място: за група 0;1 числото 300 се заменя с числото 120, за група ІІ числото 300 се заменя с числото 100, за ІІІ група числото 300 се заменя с числото 80, за ІV и V групи числото 200 се заменя с числото 60, за групи VІ, VІІ и VІІІ числото 200 се заменя с числото 50.
3. т.7, буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги, Столична община - зона лева: за зона І числото 840 се заменя с числото 700; за зона ІІ числото 840 се заменя с числото 500; за зона ІІІ числото 840 се заменя с числото 370 лв. и за зона ІV числото 840 се заменя с числото 250 лв.; Група /лева: зона І - числото 540 се заменя с числото 480; зона ІІ - числото 390 се заменя с числото 360.
4. т.7, буква д) металообработващи услуги:, Столична община - зона/лева: зона І - числото 910 се заменя с числото 840 лв.; зона ІІ - числото 910 се заменя с числото 910 с числото 720, зона ІІІ - числото 910 се заменя с числото 480; зона ІV числото 910 се заменя с числото 360.
5. т.7, буква е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги за едно работно място - текста за "едно работно място" да се замени с текста: "за едно ателие"
6. т.7, буква з) козметични услуги, поставяне на татуировки - на брой работно място, текста "на брой работно място" се заменя с "за едно ателие"
7. т.7, буква и) маникюр, педикюр, на брой работно място - текста на "на брой работно място" се заменя "за едно ателие"
8. т.7, буква к) часовникарски услуги, Столична община зона/лева - зона ІІ - числото 390 се заменя с числото 300; зона ІІІ - числото 390 се заменя с числото 180 ; зона ІV - числото 390 се заменя с числото 120
9. т.7, буква л) тапицерски услуги, Столична община зона/лева - зона І - числото 520 се заменя с числото 480; зона ІІ числото 520 се заменя с числото 420; зона ІІІ - числото 520 се заменя с числото 360; зона ІV - числото 520 се заменя с числото 300;
10. т.7, буква о) ремонт на електро- и водопроводни инсталации: Столична община - зона/лева числата за групи съответно: за група І числото 560 да се замени с числото 480, за група ІІ - числото 560 да се замени с числото 480, за група ІІІ - числото 560 да се замени с числото 480 и за група ІV числото 560 да се замени с числото 480; За Група/лева - зона І числото 405 да се замени с числото 360; зона ІІ числото 260 да се замени с числото 240.
11. т.7, буква п) стъкларски услуги : Столична община - зона/лева съответно: за група І - числото 700 да се замени с числото 600, за група ІІ - числото 700 да се замени с числото 600; за група ІІІ - числото 700 да се замени с числото 600 и за група ІV - числото 700 се замени с числото 600. За Група/лева съответно - за група І - числото 540 се заменя с числото 480; за група ІІ - числото 325 се заменя с числото 300.
12. т.7, буква ц) посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - на един обект за извършване на дейността: Група/лева: за групи 0 и 1 числото 6600 да се замени с числото 4000.
13. т.10. фитнесцентрове и спортни зали - съобразно функционалния тип на населеното място: да отпадне допълнителния патентен данък на квадратен метър, съответно числата: за групи 0 и 1 - 4; за група ІІ - 3,5, за група ІІІ - 2,5, за групи ІV и V - 2 и за групи VІ, VІІ, VІІІ - 1,5.
§ 2. В чл.32, ал.1 се правят следните изменения: за група/лева:
1. в буква б) автобуси до 22 места, вкл. мястото на водача: за група І - числото 798 се заменя с числото 660, за група ІІ - числото 490 се заменя с числото 420 и за група ІІІ - числото 270 се заменя с числото 240;
2. в буква в) автобуси над 22 места - числото 1088 се заменя с числото 900, числото 630 се заменя с числото 540 и числото 350 се заменя с числото 300;
3. в буква г) товарни автомобили, включително ремаркета и полуремаркета: за всеки започнат тон товароподемност до 5 тона - числото 102 се заменя с числото 84, числото 84 се заменя с числото 72 и числото 68 се заменя с числото 60; за всеки започнат тон над 5 тона до 10 тона - числото 73 се заменя с числото 60 за група І, числото 56 се заменя с числото 48 за група ІІ и числото 40 се заменя с числото 36 за група ІІІ и за всеки започнат тон над 10 тона - за І група числото 44 се заменя с числото 36; за ІІ група числото 28 се заменя с числото 24 и за трета група числото 14 се заменя с числото 12. ;
4. Алинея 5 се изменя по следния начин: Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери: за група нулева и първа - числото 1360 лв. да се замени с числото 600 лв.; за група втора - числото 815 лв. да се замени с числото 510 лв., за група трета - числото 815 лв. да се замени с числото 210 лв.; група четвърта и пета - числото 585 да се замени с числото 210 и за група шеста, седма и осма - числото 400 да се замени с числото 240.
§ 3. Чл.33, ал.5 се изменя така:. "Лицата които извършват само поправка, ремонт и репаратура в дейностите по чл.31, ал.1, т.7: буква а) дърводелски услуги; буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; буква д) металообработващи услуги и буква л) тапицерски услуги, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен патентен данък за съответната дейност.Вносител:
ЙОРДАН НИХРИЗОВ

М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица

Предлаганите промени в Закона за облагане доходите на физическите лица се налагат с оглед нарастване стимулиращата роля на патентния данък за малкия и средния и бизнес и за традиционните български занаяти, които в страните от ЕС и другите развити страни се поощряват и насърчават. Тези промени се обуславят и от необходимостта да се създаде адекватна данъчна нормативна уредба на действителните финансови възможности на заетите в дейности, които по закона се облагат с окончателен годишен (патентен) данък. По данни от Главна данъчна дирекция от средата на януари 2002 г. са подали данъчни декларации, че упражняват дейности, облагани с патентен данък с около 15 600 бр. по-малко от 2001 г., когато са подадени 185 600 декларации, срещу 170 000 за 2002 г. Предлаганите в настоящия законопроект размери на патентните данъци са с 20 % по-високи от тези през 2001 г., с което се взема предвид акумулираната инфлация до началото на 2002 г. през предходните три години, която е 18-20 %. Това бе посочено като мотив за увеличение на патентния данък и в последния законопроект за изменение и допълнение, внесен от Министерски съвет на 01.11.2001 г., но вместо с 20 %, гласуваното завишение е от 30 до над 300 %, различно за различните браншове, което е нереално и непосилно за заплащане от данъкоплатците.
С оглед спазването на един от основните принципи в данъчното облагане - на равнопоставеността, се предлага премахване на допълнителното облагане от 5 лв. на 1 квадратен метър брутна площ. Това е необходимо и с оглед на възможното различно тълкуване на понятието "брутна площ" от отделните териториални данъчни дирекции и техните подразделения у нас, тъй като в закона не е дадено определение какво е брутна площ. По този начин отделните данъчни служители ще могат да определят данъчния размер по субективни критерии, които не са фиксирани със закон, каквито са изискванията на чл.84, ал.3 на Конституцията. Замяната на липсващ законов текст с допълнителни устни или писмени указания не кореспондират с европейската законова практика, към която се стремим. Не са ясни и критериите защо едни браншове ще бъдат облагани с допълнителен данък за брутна площ, а други - не.
В законопроекта се предлага намаляване с 50 % на патентния данък на няколко бранша традиционни занаяти, които не изработват нова готова продукция, а извършват само поправки, ремонт и репаратура. Наблюденията и срещите с представители на тези занаяти показват, че изкарваните от тях доходи са значително под тези на модните шивачи и дизайнери и на мебелистите, които правят нови мебели.
Настоящият законопроект е изготвен със съдействието на Националната предприемаческа и занаятчийска камара.НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:
/ЙОРДАН НИХРИЗОВ/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти