Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Конференции и дискусии / Теоретични конференции

M E M O P A H Д У М

В резултат на проведената дискусия на тема „Усъвършенстване на поземлените отношения – основа за развитието на земеделието и селските райони”, проведена на 2 октомври т.г. в София, участниците в нея направиха следните констатации и предложения.
Понастоящем земеделието се намира в изключително труден период и в тежко състояние, в резултат на множество обективни и субективни фактори. След възстановяване на собствеността върху земеделските земи, приключило през 2001 година, с което завърши и първият етап на поземлената реформа, последва близо 10 годишен период на забавяне на нейното развитие, което да доведе до усъвършенстване на поземлените отношения и до повишаване на ефективността и конкурентноспособността на българското земеделие.В този период земеделието е поставено под въздействието на свободните пазарни условия.
В структурата на земеделските стопанства в страната настъпиха съществени промени.
Около 80% от собствениците на земеделски земи стопанисват до 10 декара.Общият брой земеделски стопанства – около 480 000 включва около 470 000 физически лица, около 1000 кооперации, около 1700 търговски дружества, около 1800 еднолични търговци и др. Използваната работна сила е заета основно в стопанства до 10 декара – около 600 хиляди лица, от 10 до 100 дка – 240 хиляди и над 100 дка – около 70 хиляди лица.
Съществува голям дисбаланс между голям брой дребни стопанства с частична или липсваща пазарна ориентация, малък брой средни земеделски стопанства и малък брой  - около 0,5% от общия брой на земеделските стопанства, които са едри и пазарно ориентирани  – над 1000 дка.
Изключително негативна е възрастовата структура в земеделието. Едва 5% са заетите в сектора под 35 години и 66% - на възраст над 55 години. Твърде голяма е бюрокрацията и централизацията в управлението на поземлените отношения и в усвояването на фондовете на Европейския съюз. Липсват ефективни финансови механизми за подпомагане на земеделските производители.
Законодателството, уреждащо поземлените отношения не отговаря на реалната ситуация в страната и не спомага достатъчно за тяхното развитие и усъвършенстване.Целта на усъвършенстването на поземлените отношения трябва да бъде създаването на необходимата среда за повишаване на доходите и жизнения стандарт на населението в земеделските райони, чрез създаването на конкурентноспособни средни стопанства и привличането на млади хора с професионална квалификация в сектора.
Необходимо е създаването на законодателни, организационни, правни и финансови предпоставки за преструктуриране и управление на поземлените отношения. Това трябва да бъде един от основните приоритети в областта на земеделието.

Настояваме в областта на законодателството Министерският съвет и Народното събрание да предприемат необходимите мерки за приемането на нов Поземлен закон, Закон за комасация и извършат съответни промени в редица закони като: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за арендата в земеделието, Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за собствеността и др.  

Наложително е:
А) Да се усъвършенства административното обслужване, като се извърши целесъобразна децентрализация на управлението и се засили ролята на областите и общините в контрола по спазване на законите, касаещи арендните и наемни отношения и при усвояването на фондовете на Европейския съюз.   
Б) Да се създадат условия и стимулират собствениците и земеделските производители при създаването на кооперации с обслужващи функции. Законодателно да се създадат предпоставки за възникване на солидарни структури за кредитиране на земеделските производители, като кооперативни банки и кредитни кооперации и сдружения.
В) Да се създаде Национален поземлен фонд с основни задачи: ефективно земеползване и подкрепа на създаването на модерни поземлени структури, на основата на фамилни стопанства и кооперации.
В условията на Единния европейски пазар, пред българското земеделие се разкриват благоприятни възможности и предпоставки за развитието му като приоритетен отрасъл.
С целенасочена аграрна политика от управляващите, с необходимата политическа воля, с помощта на аграрната наука и европейските програми, с усилията на собственици и ползватели на земеделски земи, с активното участие на браншовите организации аграрният сектор в република България трябва да се превърне в основен фактор за развитието на модерна и просперираща България.

22.10.2010
ПП „Обединени земеделци”
БСДП
РДП

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти