Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Синдикати

СТАНОВИЩЕ

на Асоциацията на Демократичните Синдикати /АДС/ относно зачестилите медийни публикации с информации и коментари на различни представители от държавните, работодателски и синдикални организации за премахване надбавките към трудовите възнаграждения за продължителна работа, регламентирани в чл.3, ал.3 на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения на МС от 14.07.1993 г.

На състоялото се на 14.10.06г. редовно заседание на Координационния съвет /КС/ на АДС бяха поканени да присъстват и участват като гости следните представители на БСДП-председателят г-н Йордан Нихризов и зам.председателите Цв.Вълчева и Хр.Чешмедижиев.Поводът на тази покана за участие в заседанието е подписаното и действащо между АДС и БСДП споразумение за партньорско сътрудничество по проблемни въпроси в социалната сфера и договореностите за съвместно обсъждане на промени в нормативни актове,третиращи социалните отношения и жизнения стандарт на гражданското общество в страната.

В тази връзка, съгласно точка първа от дневния ред на заседанието на КС беше предвидено обсъждане и обмен на мнения за аргументирано формулиране позициите на двете организационни структури по актуалната дискусия за запазване или отпадане на популярно наричания “клас прослужено време”.
В хода на осъществената съвместна размяна на мнения на форума по проблемната тема, КС на АДС възприе като обоснована и взаимно съвпадаща основаната трактовка и позиция на БСДП по въпроса и също от своя страна направи редица допълнения, уточнения и формулировки, отразени в следното становище:

• Нормативно определената минимална надбавка от 0,6% върху основната заплата за всяка година продължителна работа /трудов стаж/ на работниците и служителите от всички стопански сектори трябва да се запази без промяна до съгласуването през 2007г. със специалните партньори и приемането на нормативно-правен документ, регламентиращ изискванията и системата за постепенно и поетапно коригиране, намаляване и отпадане на добавката по групи икономически дейности и при равнопоставени условия, не накърняващи трудовите доходи на засегнатите лица.

• КС на АД счита, че системата, по която следва да бъде осъществено коригирането и отпадането на надбавката за “клас прослужено време ” следва да се обвърже с достигнатото равнище на средната работна заплата по отделни групи икономически дейности /отрасли и браншове/ и съответно съпоставимото по размер годишно увеличение на индивидуалните работни заплати в тези дейности над средната работна заплата.
КС на АДС също приема за достатъчно справедливо и обосновано при нарастване на индивидуалното трудово възнаграждение примерно със 100 лева, нормативното изискване за добавка от “клас прослужено време” да се коригира и намали от 0,6% на 0,5 %, т.е. с 0,1.
Например: При средна работна заплата в даден икономически сектор от 400 лева и извършено увеличение на индивидуалните основни трудови възнаграждения със 100 лева се определя корекционен коефициент К1= (400+100):400=1.25.С този коефициент следва да се намали минималната нормативна добавка по КТ, респективно 0,6%:1,25= 0,5%,т.е с 0,1. При увеличение съответно 200 лева, К2= (400+200): 400=1.5, а коригираната добавка ще бъде 0,6%:1,5= 0,4%, т.е. с 0,2 и т.н.

• Предлаганото етапно във времето и според финансовите възможности коригиране на въпросния показател за надбавка на работната заплата ще създаде възможност за осъществяване на по-ефективен контрол в процеса на трансформация в заплащането на наемната работна сила без привилегии или накърняване финансовите интереси на страните по трудовите и служебните правоотношения.

• Ежегодно правоимащите социални партньори, представители на съответните групи икономически дейности /браншове/ трябва да провеждат социален диалог за уточняване и подписване на споразумения за степента на коригиране или отпадане на нормативния коефициент за надбавка към работната заплата.

• В частния сектор, където няма синдикални организации този вид договаряне чрез формите на социални диалог трябва да се осъществи между работодателя и представителите на работниците /работнически съвети/ в предприятията /фирмите, търговските дружества и др./ по реда и условията на чл.7, ал.2 от КТ.

• В публичния сектор за държавните служители, както и за работещите по трудово правоотношение в държавната и общинска администрация размерът на индивидуалните трудови възнаграждения и надбавките към тях следва да се определят в съответствие с чл.107 от КТ и изискванията на Закона за държавния служител.

• За работниците и служителите в селското и горското стопанско трудовите възнаграждения и надбавките към тях трябва да се определят на базата на трудовия им стаж , придобит и признат като продължителен по отменения вече Закон за пенсиониране на земеделските стопани, кооператори и съответно по изискванията на КТ и Закона за пенсиите.

• За лицата, които са работили и заемали длъжности в системата на МНО, МВР, БМФ, Строителни войски и други военизирани ведомства, индивидуалните трудови заплати и надбавки трябва да се определят по признатия им трудов стаж в тези сектори и ведомства, а също и в съответствие с действащите понастоящем специфични закони, нормативни актове и разпоредби.

• За лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества при определяне надбавките за “Клас прослужено време” трябва да се зачита само трудовия стаж за продължителна работа, за който те са били осигурявани или се осигуряват сега минимум за: общо заболяване, старост и смърт. За пенсия те се самоосигуряват доброволно.

• КС на АДС възприема и не възразява срещу лансираната теза за премахване възможността за пренасяне на трудов стаж пир определяне надбавките към работната заплата, когото се сменя характера и мястото на работа, както и професията.

МОТИВИ в подкрепа на гореизложеното становище:

• Българският работник и служител е с най-ниски трудови възнаграждения и е сред най-бедните по доходи в Централна и Източна Европа.
- Цената на труд за час в България е 1,30 евро, срещу 23 евро средно в ЕС-25.
- Трудовите възнаграждения в западно европейските страни са от 18 до 21 пъти по-големи от тези в България, а в сравнение със средноевропейските страни-средно 16 пъти
- Участието на населението ни в трудовия пазар е 49,4% срещу 58% в ЕС 25.
- В България заетостта е 43,6% , а в ЕС 25 е 55%, с тенденция до 2010 да достигне 70% .
В риск на живеещите на прага на бедността са над 3 млн.българи с установен доход на член от домакинството от 117 щ.д.
- Това състояние на жизнения стандарт в България сега стимулира трудовата емиграция на населението в чужбина, която наброява над 1,2млн. Българи за годините на прехода.
- Тези изключително мрачни и негативни факти изключват всякакви приемливи доводи на заинтересовани субекти да се мотивират за отпадне добавките за клас с липсата на такъв в много икономически развити страни в Европа и света.

• Твърденията на някои работодателски босове и функционери да отпадне тази добавка сега към основата работна заплата за “Клас” с аргумента”за равен труд, равно заплащане” е частично валиден и няма универсална приложимост. С този аргумент не може да се съизмери и оцени интелектуалния и творчески труд на инженери, лекари, учени и др.,тъй като количествени и качествени характеристики, както и критерии за сравнимост и съпостави мост по време, качество и продуктивност. Не бива с подобни несъстоятелни и лишени от основание доводи да се пренебрегват съществени фактори на човешкия потенциал, който е основен двигател за просперитета и устойчивото развитие на България.

Изготвил,
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ АДС: (п)
/ст.н.с.инж.Богдан Панов/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти