Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Решения / Изпълнително бюро

ИНСТРУКЦИЯ
за
НАЧИНА НА СЪБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО И ОТЧИТАНОТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА на БСДП

изготвена и приета от ИБ на БСДП в съответствие с изискванията на ЗАКОН за политическите партии, обн. ДВ N 28 / 01.04. 2005 г.

Дейността на БСДП се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия. БСДП и местните й организации нямат право да извършват стопанска дейност и да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации.


I. ПРИХОДИ -

1. Собствени приходи на БСДП са приходите от :
- членски внос
- собствени недвижими имоти
- дарения и завещания от физически лица
- лихви от парични депозити в банки

- издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална
собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и
аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.
- приходи от фондонабиращи мероприятия - набиране на средства въз
основа на възмездна или безвъзмездна сделка, под формата на пари, услуги или
техническо оборудване в полза на партията
- държавна субсидия
- непарични приходи - оценяват се по справедлива пазарна цена, съгласно
Закона за счетоводството
2. БСДП не може да получава :
- анонимни дарения – дарения, при които самоличността или фирмата
на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица
- дарения от едно и също физическо лице, когато са над 10 000 лв. в
рамките на една календарна година
- дарения от едно и също юридическо лице, когато са над 30 000 лв. в
рамките на една календарна година
- средства от търговски дружества с над 5 % държавно или общинско
участие или от свързани с тях лица, както и от държавни и общински предприятия
- средства от изпълнители по договор за обществена поръчка или от
юридически лица в процедура по приватизация
- средства от организатори на хазартни игри

- средства от религиозни институции или от юридически лица с
нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза
- средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни
предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с
идеална цел.


ІІ. РАЗХОДИ
БСДП разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи. Действителни разходни документи са тези, които отговарят на всички изисквания съгласно Закон за счетоводството.

ІІІ. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ
БСПП определя конкретни лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, които представя с имената и длъжностите им в Сметната палата в срок от 30 дни от съдебната си регистрация, а при промяна в лицата - в 7-дневен срок от извършване на промяната.
БСДП от 01.01.2005 г. прилага двустранно счетоводно записване съгласно Закона за счетоводството. Изготвя финансов отчет за предходната календарна година, включващ информация за централното управление и регионалните структури, съгласно изискванията на чл.26 от Закона за счетоводството и на Националния счетоводен стандарт за юридическите лица с нестопанска цел. Финансовият отчет подлежи на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, като разходите са за сметка на БСДП.
До З1.март на текущата година БСДП представя на Сметна палата завереният финансов отчет и прилага списъците на дарителите и размерът на даренията по чл. 23, ал.1, т.З и 4 от ЗП /дарения и завещания от физически лица и дарения от юридически лица/.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕСНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСДП
по организацията на отчетността и изготвянето на годишния финансов отчет
Председателя на Местния комитет /МК/ предава ОТЧЕТ /по приложен образец/, изготвен на база всички първични приходни и разходни документи от касовата книга на местната организация, на лицата определени да отговарят за финансовата и счетоводна отчетност на БСДП.
Редовно отчетени местни организации са само тези, които отчитат изискуемите документи и суми както следва:
1. Приходни ордери за членски внос -
-за работещите -1 % от минималната работна заплата - за пенсионерите - 0.5 % от минималната пенсия
2. Протоколи за дарения
З.Разходни документи
Предаването им се извършва за всяко тримесечие, както следва: до 15 април, до 15 юли, до 15 октомври и до 30 декември на съответната година по пощата с обратна разписка до централата на БСДП.
4. Превода на сумите, представляващи 30% от приходите на местните организации за НК, се извършва по банков път или в брой в касата на БСДП в същите.

Контролно ревизионните комисии правят финансова ревизия на Общинските и Местните комитети поне един път годишно.
ЦКРК веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на Националния комитет и неговите органи.
Лице от ръководен орган на партията, на местна или общинска организация, или регионално обединение, което извърши нарушение на изискванията за набиране и разходване на средства, за управление на предоставеното имущество и за финансова отчетност по Закона за партиите, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 200 до 2 000 лв.
Лице от ръководен орган на партията, на местна или общинска организация, или регионално обединение, което не представи списъци за търговските дружества с под 5 % държавно или общинско участие, предоставили средства на партията, или възпрепятства извършването на одит от Сметната палата, се нагазва с глоба от 1 000 до 2 000 лв.
Получени средства и имущество в нарушение на Закона за партиите се отнема в полза на държавата.
Съставянето на актове, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ОТЧЕТ
за приходите и разходите на М.О.......................................................на БСДП
за.............................................200....... г.

ПОКАЗАТЕЛИ:
СУМА (лв.)

І. ПРИХОДИ (т.1 + т.2 + т.3 + т.4 + т.5)
1. Членски внос
2. Приходи от недвижими имоти
3. Приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост
4. Дарения и завещания от физически лица
5. Дарения от юридически лица
ІІ. РАЗХОДИ (т.1 + т.2 + т.3 + т.4 + т.5)
1. Отчисления /30%/ от членски внос за Национален комитет
2. Разходи за наеми на помещения
3. Разходи за услуги
4. Административни разходи
5. Разходи за присъщи дейности
ІІІ. РАЗЛИКА МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (т.І – т.ІІ)
В съответствие с ограничителните условия по чл.24 от Закона за политическите партии, декларираме,
че в отчетените по-горе приходи на организацията ни за 200. г. не са получени приходи от:
- анонимни дарения – дарения, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в
тайна по отношение на трети лица
- дарения от едно и също физическо лице, когато са над 10 000 лв. в рамките на една календарна
година
- дарения от едно и също юридическо лице, когато са над 30 000 лв. в рамките на една
календарна година
- средства от търговски дружества с над 5 % държавно или общинско участие или от свързани с
тях лица, както и от държавни и общински предприятия
- средства от изпълнители по договор за обществена поръчка или от юридически лица в
процедура по приватизация
- средства от организатори на хазартни игри
- средства от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи
дейност в обществена полза
- средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни
търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти