Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Конференции и дискусии / Материали за дискусия

ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ МИЛИОНИ


В рубриката “По следите на изгубените милиони” продължаваме от бр.28, бр.29, бр.30, бр.31 и бр.32 на “Позиция” публикуването на доклада на Димитър Луджев за задграничните дружества, създадени от комунистическия режим. 39-тото обикновено Народно събрание завеща проблема с изнесените държавни средства в периода преди 1990 г. на 40-ия парламент. В приетите документи беше събрана и оценена за пръв път от 15 години част от известната информация, но действията по докладите на комисиите останаха за бъдещите управляващи. Дали те ще се заинтересуват да потърсят отговорност за извършеното е малко вероятно, предвид факта, че днес управляват тези, които бяха против прочитането на тъмните страници на миналото. В края на краищата такава бе волята на българския избирател. Затова ние ще довършим публикуването на доклада на комисията с председател Д.Луджев, който беше оценен в материалите на Народното събрание като един от най-подробните източници на информация.
В бъдещите броеве ще намерят място и други документи за изнесени от страната ни финансови средства. От тяхното съдържание ще стане ясно защо толкова време по въпроса се мълчеше и защо и в бъдеще мнозина ще повтарят, че това е безсмислено ровене в миналото,минало, което ги превърна от партийни властелини в икономически величия, минало, което искат да бъде забравено.

Продължение от бр.32 на Бюлетин “ПОЗИЦИЯ”

Д О К Л А Д
от ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ - министър на отбраната

Що се отнася до "просрочените" 120 млн.щ.долара, те се самооборват от данните от ревизионния акт на Министерството на външноикономическите връзки, цитирани много подробно в доклада и в интерес на истината са напълно верни. При едно елементарно превръщане на отделните валути в щатски долари и събиране на сумите, щеше да се разбере, че размерът на просрочените плащания по заеми, отпуснати на задграничните дружества, заедно с наказателните лихви (последните за някои заеми надхвърлят вече и сумата на главниците!), са в рамките на 8-9 млн.щ.долара! Или отбелязаната в доклада сума от 120 млн.щ.долара е близо 15 пъти по-голяма от реалната такава! Не ми се иска да вярвам, че съставителите на доклада са били съзнателно подведени от своите експерти с посочване на явно нереални и неверни цифри, но това е твърде неприятен факт, който може като бумеранг да се върне обратно към комисията и да омаловажи други сериозни нейни изводи. Подчертавам още веднъж, че работата, която са свършили изготвителите на доклада, е огромна, полезна, но и твърде деликатна, което изисква изключителна точност при поднасяне на фактите. Явно в някои отношения те са се предоверили на компетентността и професионализма на експертите си, какъвто е горният случай. Дебело трябва да се подчертае, че именно такива пропуски наливат вода в друга воденица и могат да имат твърде неприятни последици за самите съставители на доклада, още повече като се знае срещу кого е насочен основният удар, а това е личност, която никак не е за подценяване. Затова всеки извод трябва да бъде закован с документи, а не с неверни факти!
В заключение се налага да засегна и един твърде сериозен проблем, свързан с безразборните и непрофесионално поднесените публикации в различни вестници за дейността и резултатите на задграничните дружества с българско участие. Не може и не бива повече заради лошата работа и резултати на няколко задгранични дружества, останалите да бъдат слагани под един общ знаменател с тях и да бъдат квалифицирани главно като "перачи на мръсни пари", на корупция, финансови нарушения и други сензационни вестникарски "разкрития", с които единствено се манипулира обществеността.
В тази връзка не трябва да се забравя, че създадените над 350 задгранични дружества са държавна собственост и представляват един неоценим дистрибуторски апарат на страната, който може и трябва да бъде най-рационално използван, за да можем да очакваме и неговият съществен принос при прехода ни към пазарна икономика.
От неверните, неточни и некоректни публикации най-малко държавата има полза, ако иска и в бъдеще да притежава сериозна задгранична собственост. А предстои и приватизация и не е никак без значение да бъдат предложени за продажба на наши и чужди клиенти дружества, ползващи се с добро име и авторитет в бранша, а не компрометирани и то благодарение и основно на нашите масмедии, продължаващи да търсят сензации във всичко. Тази практика трябва незабавно да бъде по някакъв начин преустановена, ако искаме да възстановим на страната по-голяма част от вложените под различни форми средства зад граница.
Преди да приключа искам още веднъж да подчертая извода, който съвсем естествено се налага, а именно, че за тоталитарния период е характерно, не както досега се считаше, просто сливане на партийните с държавните структури, а изводът, че партията е била винаги над държавата! Всички най-важни решения, касаещи икономиката на страната, са вземани от Политбюро и ЦК на БКП и различните негови комисии и на първо място прословутата Валутна комисия на Политбюро на ЦК на БКП. Достатъчно е да се проверят и анализират някои нейни решения, ще стане напълно ясно, че тяхното изпълнение е довело до нанасяне на огромни финансови щети на страната. По тази причина почти всяко решение на тази комисия може да бъде предмет на завеждане на следствено дело срещу членовете й. Затова за мен лично е непонятно решението на Главната прокуратура със завеждането на т.н. Дело № 4. Както вече е отбелязано в нашата информация, този акт явно е бил много добре пресметнат ход на БСП в общата отговорност да се размие личната безотговорност. Така както вървят нещата по това дело, евентуални резултати могат да се очакват едва в началото на следващото столетие.
Споменах, че ръководството на комунистическата партия е било винаги над държавата, защото всички решения за икономическото развитие на страната предварително са вземани от него и от името на БКП, а на държавната изпълнителна власт е била предоставена унизителната роля, без право на коментар, да ги оформя нормативно.
Считам за необходимо да запозная правителството и с една малко известна на обществеността дейност на бившата Държавна сигурност. Името на Държавна сигурност все още инстинктивно се свързва с репресивния апарат на тоталитарния режим. Досега липсваше информация за една друга страна от работата на органите за сигурност, а именно дейността й по линия на икономиката.
От данните, за които по-нататък ще стане дума, ясно проличава изключително трудните и опасни условия на работа на оперативните работници в службите за сигурност по предотвратяване и разкриване на крупни стопански престъпления за периода от 1974 до 1989 година.
Освен това от изнесените случаи се вижда как е действала тогава ръководната партийно-държавна върхушка за прекратяване на съдебни преследвания срещу техни протежета, извършили стопански престъпления и лични присвоявания в особено големи размери. Тази информация би следвало да се предостави и на Икономическата комисия на Народното събрание и по-специално на подкомисията за установяване виновниците за националната катастрофа. Последната би могла да направи предложение в Парламента да бъде прието решение не само за възстановяване на прекратени предварителни следствия и съдебни дела, но и да се потърси най-строга съдебна отговорност и от лицата, които благодарение на тогавашното си служебно и партийно положение грубо са нарушили дори тогава действащото законодателство на страната.
От 1974 до 1989 г. работата на бившата ДС по линия на икономиката е била регламентирана от около 30 заповеди, инструкции, правилници и доклади с указания.
В тях са били разработени целите, задачите, функциите, статута и правомощията на звената, имащи отношение към икономиката.
Наред със задачите, свързани с разкриване и пресичане на шпионаж в полза на чужди държави в различните жизнено важни звена от икономическата система, тези служби са предотвратявали и разкривали конкретни стопански престъпления и осъществявали сигнална и информационна функция.
Информационната дейност се е заключавала в предоставянето на данни за негативни процеси и тенденции в отраслите на икономиката, неизгодно сключени сделки, предпоставки и причини за аварии и произшествия, нарушения на технологични режими и санитарно-хигиенни норми, възникнали социални напрежения з резултат на действия на стопански ръководства и екологични проблеми.
Общо за периода 1980-1989 г. са съхранени в архив 424 документа, предоставени на ръководството на МВР и висши държавни и партийни органи. Освен на национално ниво придобитите данни за конкретни неблагополучия и проблеми са реализирани и чрез регионалните държавни и партийни структури.
В информациите освен фактите са посочвани отговорните ръководители, за които са били предназначени и които по силата на своето служебно положение е следвало да вземат необходимите мерки.
По принцип в МВР не са се получавали обратно отговори за предприетите действия по поставените в информациите проблеми.
В отделни случаи по оперативен и официален път се е установявало, че предоставените материали са достигнали до адресатите, но реакцията не винаги е била достатъчна и ефективна.
Освен чрез специалните сигнални информации, ежеседмично са били подготвяни (лични строго секретни) обзорни оперативни сводки за ТОДОР ЖИВКОВ, МИЛКО БАЛЕВ, ГРИША ФИЛИПОВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ, ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ, в които са включвани и констатираните слабости в националната икономика.
От началото на 1990 г. са предадени във връзка със следствени дела № 1 и № 4 от 1990 г. материали на Главната прокуратура и ГСУ-М8Р, както и други за нанесени крупни щети на икономиката, на базата на които са заведени следствени дела срещу ОГНЯН ДОЙНОВ, ГЕОРГИ ПАНКОВ, ГРИГОР СТОИЧКОВ, ТОНЧО ЧАКЪРОВ, ХРИСТО ХРИСТОВ и др.
Провеждат се оперативно-следствени действия по над 20 случая, нанесли крупни щети на икономиката на страната. По-характерни от тях са:
1. Нефтена концесия - Либия - неправилни управленски.—-решения на Т.ЖИВКОВ и тогавашното правителство;
2. Хидро-технически комплекс "Никопол-Турну Мъгуреле" -неправилни управленски решения на Т.ЖИВКОВ и правителството;
3. Национална програма "Гъвкави автоматизирани производствени системи" - неправилни решения на ръководни органи на БКП, тогавашното правителство, ТОНЧО ЧАКЪРОВ и МИХАИЛ БОЗАРОВ;
4. Енергетика - неправилни управленски решения на бившия зам.-министър и пълномощник на бюрото на МС по изграждането на АЕЦ "Козлодуй" - ОВЕТ ТАДЖЕР.
Ефектът от дейността на икономическите структури на ЛС като цяло чрез предотвратяване на неизгодни външнотърговски сделки, подадена ценова, технологична, научно-техническа и др. информация и документация и предотвратени вредни последици от бездействия е надхвърлил един милиард валутни лева за периода 1972-1989 г. (около 1,115 млн.щатски долара).
Значителен ефект е бил постигнат от предотвратени конкретни престъпления а сферата на икономиката, чиито извършители са били български и чужди граждани и възстановените от тях щети. Типични примери в това отношение са следните:
1. За извършени престъпления в периода 1976-1986 г. българският гражданин ТОДОР МАРЧИНКОВ - главен специалист в "Техноекспортстрой" и "Монтажи", през 1987 г. е бил признат за виновен по чл. 201, 250, 282, 284 и 302 от НК и осъден. Предметите на престъплението са били на стойност 501 000 австрийски шилинга и 51 000 лв. и са отнети в полза на държавата. По същото дело австрийският гражданин ОТТО КАРЛ ПОСПИШИЛ – представител на фирмата "Спирал" - Австрия, е бил признат за виновен по чл. 250, 282, 284 и 304 от НК и осъден. Освободен е под гаранция в размер на 100 000 щ. долара и 3000 лв., които са били внесени в БНБ.
2. Същата година, в качеството на обвиняем, е привлечен ДИМИТЪР СОЛАРСКИ - зам.-генерален директор на комбината "Контролно-заваръчни работи" за това, че през 1986 г. е сключил неизгодна сделка с японската фирма "Кобе Стийл" за доставка на метални конструкции за строителен обект в Египет, в резултат на което били нанесени щети в размер на около 300 000 Загубите били прикрити с изготвени от СОЛАРСКИ фиктивни фактури за сметка на печалбата. Извършил е и валутни престъпления -в размер около 10 000 долара. С привличането му към наказателна отговорност дейността му е пресечена и щетите възстановени.
3. През 1988 г. в ГСУ е образувано дело срещу АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - зам.-директор на Стопанския комбинат "Хидрострой"-Ботевград, а хода на което е установено, че като директор на обект "Хасаке" в Либия през периода март 1986 - юни 1987 г. е присвоил над 200 000 сирийски лири, които след приключване на делото е възстановил в републиканския бюджет.
4. Същата година е привлечен в качеството на обвиняем МАРИН ПЪРВАНОВ - директор на Инженерингово предприятие "минерал-инженеринг", който в условията на продължавано престъпление е нанесъл щети на държавата в размер на 1 410 868 щ.долара и 825 хил.лева, покривайки състава на чл. 219, ал. 4 от НК.
5. През 1989 г. е установено, че ТЕНЬО ТЕНЕВ, като представител на МВнР зад граница, е присвоил 33 000 щ.долара, които по време на предварителното следствие е възстановил в републиканския бюджет.
Обекти на дейност на органите за сигурност в това отношение са били български граждани ръководители и изпълнители от средния ешелон на икономиката - предприятия, обединения и министерства.
Същевременно, особено през последните години, оперативните звена на ДС по линия на икономиката са се сблъсквали със случаи на незавеждане или прекратяване на дела за нанесени крупни щети на държавата.
При някои от тях, по оценка на следствието и прокуратурата, данните не са били достатъчни за образуване на предварително производство, а при други в хода на процеса не са постигнати резултати поради намеса на бивши отговорни лица. Характерни примери са:
1. Дело за корупция на ХРИСТО МИТРОВ-ЛОКОРСКИ.
През 1977 г. за нанесени щети от 303 хил.щ.долара под формата на лични комисионни и злоупотреби като служител в смесено дружество "Конор"-Швейцария, е водено следствие, което по неизвестни причини е прекратено от Софийска градска прокуратура.


Продължение – в следващия брой на “Позиция”

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти