Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Синдикати

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АСОЦИАЦИЯТА НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ( АДС ) И БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ( БСДП )

Днес , 30 ноември 2004 г . в София между Българската социалдемократическа партия , представлявана от Председателя Йордан Ангелов Нихризов , наричана по - долу БСДП , от една страна и Асоциацията на демократичните синдикати , представлявана от Председателя Юлиан Георгиев Йорданов , наричана по - долу АДС , от друга страна , се подписа настоящото споразумение .
И двете страни се ръководят от разбирането , че първостепенна по значимост цел и задача е , да осигурят :
- защита и закрила на трудовите , социалните и жизнените интереси на хората на наемния труд и на техните семейства , посредством осъществените законови инициативи , свързани с работническите взимания , с условията на труд и със социалната среда ;
- хармонизиране на законодателството ни с установената правна уредба и практики в Европейския съюз , както и с тези на Европейската социална харта и Конвенциите на Международната организация на труда , ратифицирани от Република България ;
- задълбочаване на диалога в българското общество в духа на европейските традиции за устойчив социален мир , демократично развитие и просперитет .
- необходимостта от социална отговорност на работодателите и насърчаване заинтересоваността за конструктивно партньорство между хората на труда и капитала .Асоциацията на демократичните синдикати и Българската социалдемократическа партия изразяват своята готовност , да си сътрудничат и взаимодействат за утвърждаване на принципите за свобода , солидарност и справедливост и на конкурентноспособна икономика в България и за изграждане на европейски социален модел и се споразумяват :
1. БСДП приема решението на \/1- та Конференция на АДС , да се разширяват и утвърждават контактите на АДС с политически партии , които изповядват общи идеи и не противоречат на нейния Устав . За целта ще се използват демократични средства и механизми за защита на социалните и трудови права на българските граждани и за разрешаване на всички значими социални проблеми при запазване на независимостта на синдиката .
2. АДС подкрепя усилията на БСДП за обединяване в единен политически субект на автентичната , некомунистическа социалдемокрация .
3. АДС ще подпомага БСДП със свои експерти и специалисти при осъществяване на конкретни задачи при изработване и съгласуване на проектозакони в социалната , трудово - осигурителната и свързаните с тях дейности , както и при предлагането на методи и механизми за практическо приложение на законите .
4. БСДП като парламентарно представена партия ще представя при необходимост за обсъждане в Народното събрание на съвместно разработени законопроекти и предложения за законопроекти , отнасящи се до трудовото и социалното законодателство .
5. Двете страни ще продължат да разширяват ползотворното сътрудничество за превръщане на дневния ред на обикновените хора в дневен ред на управлението , посредством реализация на идеи за ограничаване на безработицата , подпомагане на дребния бизнес , повишаване на жизнения стандарт , приемане на съвременните европейски практики в социалното и трудово законодателство и издигане на образованието на младите като водещ приоритет на нацията .Настоящето споразумение влиза в сила след постигане на съгласие и одобрение от ръководните органи на двете страни . То е безсрочно , но подлежи на оценка , актуализация и препотвърждаване ежегодно , а по искане на една от страните и по - често .
За БСДП : / Йордан Нихризов /
За АДС : / д - р Юлиан Йорданов /

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти