Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Неправителствени организации

Европейска и германска система за стандартизация и сертификация.

Александър Банев
/Председател на Националната занаятчийска и предприемаческа камара/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Нетарифните или техническите препятствия за внос в ЕС и Германия най-много се проявяват при преминаването на продукцията на сертификация, т.е. проверката на характеристиките на стоката на основата на национални /немски/ или европейски ЕС стандарти. Сертификацията се разглежда като средство за предоставяне на потребителска гаранция за това, че купената стока съответства на стандартите и изискванията, включени в националната норрмативно-техническата документация.

Нетарифните препятствия в Германия възникват също и при прилагането на немските нормативни актове по техника на безопасност. Съгласно тези актове, безопасността на изделията трябва да съответства на последните технически достижения в дадената област. В тази връзка за застрахователните компании достатъчно голямо основание за застраховане се явяват немските норми на промишления стандарт DIN. В Германия с въпросите по техническата безопасност на машините и различните съоръжения се занимава TUV.

Доколкото сертификацията е обективна оценка за качеството на стоките, постигането на сътоветствие с нормите на страните вносители се явява важна задача на фирмите експортьори. В последно време нарастват изисквания на чуждестранните контрагенти по обезпечение надеждността на промишлените изделия и получаване възможно най-пълна информация за характеристиките на закупуваната продукция. Често купувачът на промишлена продукция не може самостоятелно да оцени тези параметри, във връзка с което нараства потребността от привличане на квалифицирани одиторски организации, които биха могли обективно да определят качеството, надеждността и безопасността на продукцията и нейното съответствие на действащите технически норми.

В настоящият момент в Германия съществуват хиляди различни закони и стандарти, регламениращи производството на цялата номенклатура на произвежданата в страна продукция. Техническите стандарти за всички видове оборудване, машини, прибори, а също и на други изделия са поместени в три тома:
- Каталог на техническите правила – 1648 страници, съдържа само списък на стандартите;
- Каталог-регистър за група изделия – 736 стр, ключ за DIN-каталога;
- Списък на стандарти по електробезопасност – VDI – 1500 стр.
Що се касае за комплексни обекти и комплексно оборудване, то в настоящият момент такива стандарти не съществуват. При производство на подобно оборудване фирмите-производители се ръководят от огромното количество стандарти на отделните части на това оборудване, материалите и готовите изделия. Съществуват стандарти за използваните материали, крепежни елементи, издържливост на ниско и високо налягане, хладилни съоръжения, тръбопроводи, въртящи се ел. машини, електронни компоненти, различни прибори, подемно-транспортно оборудване и др.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
CEN (Европейски комитет по стандартизация)
Германска практика
Германски институт за стандартизация / Deutsches Institut fuer Normung – DIN/
Тази организация е неправителствена и действа, ръководейки се от свой устав, серия норми DIN 820 закрепени с договор с правителството на Германия на 5 юли 1975 г. В този договор е определена отговорността на DIN за техническите норми в Германия., в частност, пред института е поставена задача за разработване усъвършенстването и правното обезпечение на нормите, а също и информационно-консултантско обезпечаване на федералните правителства по въпросите на стандартизацията. Също така DIN изпълнява съответстващи задачи в международни организации по станадартизация и сертификация. Със споразуменията между ISO/IEC и CEN/CENELEC бяха създадени необходимите условия за тясна и съгласувана работа на международно равнище. Гореспоменатият институт представлява сам по себе си механизъм, с помощта на който се усъвършенства системата на нормирането.
В процеса на разработката на нормите / и на първо място нормите за качество/ взема участие също така Германското общество по качество / Deutsche gesellschaft fuer Qualitaet – DGQ/.
Задължителните, императивни норми се разработват и утвърждават само от Германски институт за стандартизация DIN и са с диспозитивен характер.
Важна роля при провеждането на инженерните изпитания на безопасност и проверки играе Обединението за технически надзор / Technischer Ueberwachungsverein – TUV – частна организация по проверка на техническия надзор за безопасност на машини и различни установки.

Бългърска практика
Български институт по стандартизация - БИС
Български институт по стандартизация е афилиран член на CEN. Поради своя статут на правителствен орган той не може да стане пълноправен член. За интегрирането на България в ЕС е необходимо този статут да се промени.
Националната стандартизация е уредена със Закон за националната стандартизация (обн. ДВ бр. 55 от 1999 г., изм. с ДВ бр. 108 и 112 от 2001 г.), Закон за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация (обн. ДВ бр. 13 от 2002 г.) и с БДС 1-01; БДС 1-02; БДС 1-03.

Главните проблеми свързани с доказване на качеството са липсите на:
1.Връзки на националната с браншовата и фирмената стандартизация;
2.Ресурси за увеличаване на ефективността и производителността при посочения статут на БИС;
3.Необходимия брой стандарти, въвеждащи на български език европейските и международни стандарти с характеристики на качеството на продуктите;
4.Узаконени означения на всички доброволни нормативни документи, по които може да се оценява съответствието с изискванията за качество;
5.Регистрирана сертификатна марка за приложението на българските стандарти при доброволна сертификация;
6.Механизъм за ползване на сертификатната марка, която ще осигури приложението на българските доброволни стандарти;

Неосъществения преход от отраслова планова стандартизация към пазарна браншова стандатизация създаде следните проблеми:
1.Липсват уеднаквени изисквания към качеството на продуктите от един бранш, когато тези продукте не са обхванати с национален стандарт;
2.Няма възможност чрез браншовата стандартизация да се преодолеят слабата ефективност и производителност на националната стандартизация;
3.Няма предпоставки за създаване на български юридически лица по сертификация на продукти от конкретен бранш;СЕРТИФИКАЦИЯ
EOTC
(European Organization for Conformity Assessment)
(Европейска организация по изпитване и сертификация “за оценка на съответствието”)
Германска практика
Германското общество по качество / Deutsche gesellschaft fuer Qualitaet – DGQ/
DGQ се явява търговска структура, която тясно сътрудничи с Европейската организация по качество. Важен аспект в дейността на тази организация е обучението на специалисти от различни отрасли в промишлеността / повишаване на тяхната квалификация/ по въпросите на управление на качеството. Затова в структурата на DGQ действат съответни курсове за обучение на специалисти с различна квалификация / работници, майстори, техници, инженери-конструктори, менажери/. Обучението е платено, което се явява основен източник на доходи за това общество. Разработваните от DGQ документи имат неимперативен характер.
Германското общество по качество DGQ има научен съвет, който разработва научно-изследвателски проекти и осъществява контрол за тяхната практическа реализация. DGQ има тясно сътрудничество с международни организациии по качество, чрез DIN – с Международната организация по стандартизация – ISO. Сътрудничеството с гореспоменатата организация се осъществява предимно по въпроси касаещи разработките на организационно-методическите стандарти по качеството на продукцията, на първо място станадртите ISO 9000. Например 92% от дейността на европейските и международни организации, специализирани по проблемите на стандартизацията се извършва в съответствие с германските правила.
С цел проверка на предприятията по съблюдаване на стандартите ISO 9000 т.е. сертифицикация /атестация/ на производството за стабилно качество на произвежданата продукция DGQ и DIN са създали дъщерна организация – Германско общество по сертифициране на системите за обезпечение на качеството – Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Manademensystem – DQS. Проверката на фирмата за съответствие на стандартите ISO 9000 по правило се осъществява от двама специалисти, назначени от DQS, един от които е представител на VdTUV / обединение на всички TUV – организации по проверка на техническия надзор за безопасност на машините в страната/, а втория – представител на която и да е незаинтересована / независима/ фирма.Тези специалисти – одитори или експерти преминават специален курс на обучение в DQS и след завършването му получават съответния диплом /атестат/.
Проверката на фирмата за съблюдаване на стандартите ISO 9000 е доброволно мероприятие и се осъществява на няколко етапа:
- Фирмата подава в DQS заявка и отговоря на анкета-въпросник предоставен на всички компании от DQS. Горепосочените дипломирани експерти изучават тази анкета и дават по нея заключение;
- При положително заключение на DQS, по желание на фирмата се подписва нов договор и се провежда проверка на нейната техническа документация по съответствие със стандартите на ISO 9000;
- Експертите установяват съответствието на фактическото положение на предприятието и документите от предходния етап.
- Експертите на DQS правят отчет, дават окончателно заключение за съответствието на производството към изискванията на стандартите ISO 9000 и в случай на положително заключение препоръчват на ръководството на DQS да издадат съответния сертификат. Сертификат, подписан от президента на DQS действа в продължение на три години и се потвърждава с ежегодна проверка по съкратена програма. Всеки етап от проверката се заплаща поотделно от фирмата и по нейно желание по-нататъшните действия могат да бъдат прекратени след завършване на който и да е етап. Важна роля в системата на сертификация при провеждането на инженерните изпитания на безопасност и проверки играе Обединението за технически надзор / Technischer Ueberwachungsverein – TUV – частна организация по проверка на техническия надзор за безопасност на машини и различни установки.
Основни направление в дейността на TUV:
- Технически надзор за: безопасност на транспортни средства, участващи в движението по пътищата, технически средства, свързани с високо налягане/котли, химическо производство, атомно оборудване и ел.станции/, заваръчно оборудване и производство, безопасност на изделия на електротехническата промишленост и климатици, профилактика на професионални заболявания;
- Техническа експертиза по безопасност на нови изделия, подготвени за производство, на първо място транспортни средства;
- Експертна оценка за състоянието на производството
Организацията има свои представителства в повече от 20 страни включително и в САЩ, Великобритания, Франция и Русия.

АКРЕДИТАЦИЯ
EA
(Европейска асоциация по акредитация)

промишлеността / повишаване на тяхната квалификация/ по въпросите на управление на качеството. Затова в структурата на DGQ действат съответни курсове за обучение на специалисти с различна квалификация / работници, майстори, техници, инженери-конструктори, менажери/. Обучението е платено, което се явява основен източник на доходи за това общество.разработваните от DGQ документи имат неимперативен характер. Задължителните, императивни норми се разработват и утвърждават само от Германски институт по стандартизация и са с диспозитивен характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нормите на промишлените стандарти в Германия, както и на другите страни от ЕС, имат национална основа, което води към все по-голямо несъвпадение на стандартите на различните страни за едни и същи качествени характеристики на стоката. Участието на Германия в ЕС създава допълнителни трудности за вноса в Германия, тъй като е необходимо да се съблюдават както нормите DIN, така и стандартите, приети в рамките на ЕС. При това, по мнение на експертите от страните на ЕС, немските норми DIN в повечето случаи са значително по-строги от стандартите на ЕС. В последно време в ЕС се наблюдава планомерен процес на преход към единни норми и стандарти, в основата на които са положени много немски стандарти DIN.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти